BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 458/BCT-TCNL
V/v thuế VAT đối với thiết bị vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 785/BTC-TCHQngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế giá trị giatăng (VAT) đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầukhí, sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến các Vụ Tài chính, Xuất nhập khẩu, BộCông Thương có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, trong các văn bản quyphạm pháp luật không có định nghĩa về thuật ngữ "thuế hải quan" baogồm những loại thuế nào nhưng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam phải nộp các loạithuế: thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếucó), trong đó thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) cũngđược áp dụng đối với các hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Do đó, cầnthiết phải kiểm tra thuật ngữ "thuế hải quan" trong các Điều ước quốctế để đưa ra thuật ngữ "thuế hải quan" chính xác và quy định chínhthức đối với vấn đề này để thống nhất trong việc áp dụng các văn bản pháp luật.

2. Do Luật Thuế giá trị gia tăngmới được ban hành năm 1997 nên thực tiễn hoạt động dầu khí theo Hiệp định năm1991 thì Vietsovpetro được miễn thuế hải quan bao gồm thuế xuất khẩu, nhập khẩuvà thuế VAT trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2010.

Theo Hiệp định năm 2010 có hiệu lựcáp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, Vietsovpetro được thành lập, hoạt độngtheo quy định của Hiệp định và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam(Vietsovpetro là pháp nhân Việt Nam), trong đó có nghĩa vụ về thuế VAT đối vớivật tư, hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí và các sản phẩm hàng hóa,dịch vụ của Vietsovpetro theo Luật Thuế giá trị gia tăng.

3. Để không gây ảnh hưởng đến quanhệ ngoại giao giữa hai nước, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính tiếp tụcnghiên cứu kỹ hơn các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập,thông lệ thuế quan quốc tế và thông lệ thuế quan của Liên bang Nga để có cơ sởgiải thích và thuyết phục cho phía Nga hiểu việc áp dụng thuế giá trị gia tăngđối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí củaVietsovpetro là phù hợp với quy định hiện hành pháp luật Việt Nam cũng như Hiệpđịnh năm 2010 trước khi triển khai thực hiện chính thức.

4. Hàng năm, Vietsovpetro phải nhậpkhẩu với khối lượng lớn hàng hóa, thiết bị phục vụ sản xuất. Do đó, Bộ CôngThương đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành cơ chế thu, hoàn thuế giá trịgia tăng phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanhcủa Vietsovpetro, đồng thời xem xét và đánh giá việc áp dụng Luật thuế giá trịgia tăng có ảnh hưởng đến thủ tục hành chính, tác động lợi ích tổng thể và kếtquả tài chính của Vietsovpetro, cũng như nguồn thu của ngân sách nhà nước.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chínhtổng hợp, xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang