BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 458/BGDĐT-TCCB
V/v: đôn đốc tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai, tài sản, thu nhập năm 2009.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
- Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chínhphủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 3/7/2008của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tàisản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP vàThông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007của Thanh tra Chính phủ về hướngdẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/ NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đàotạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổchức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định. Quá trìnhthực hiện lưu ý một số nội dung sau:

I. KÊ KHAI LẦN ĐẦU VÀ KÊ KHAI BỔ SUNG NĂM 2009

1) Căn cứ quy định về đối tượng phải kê khai tài sản, thunhập tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTgngày 3/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị tiến hành rà soát, bổ sungvào danh sách (hoặc lập danh sách nếu chưa lập) những cán bộ, công chức, viênchức trong đơn vị mình thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập để quản lý,theo dõi.

2) Căn cứ các quy định về kê khai, xác minh tài sản, thunhập các đơn vị tổ chức thực hiện việc kê khai, xác minh tài sản năm 2009, cụthể:

- Đối với những người đến năm 2009 mới bắt đầu thuộc diệnphải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ và quy định tại Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày3/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì năm 2009 chỉ kê khai tài sản thu nhập lầnđầu.

- Đối với những người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầumà năm 2009 vẫn thuộc diện phải kê khai thì kê khai bổ sung theo quy định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KÊ KHAI, XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM2009

Các đơn vị tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm2009 (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009) và gửi báo cáo vềBộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) bằng văn bản và thư điện tửemail: [email protected] trước ngày 15/3/2010 (theo mẫu gửi kèm).

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thựchiện và nộp báo cáo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO

KẾT QUẢ KÊ KHAI, XÁC MINH TÀI SẢN,THU NHẬP NĂM 2009
(Kèm theo Công văn số 458 /BGDĐT-TCCB ngày 28/ 01/2010 của Bộ Giáo dục vàĐào tạo)

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện việc kê khai tàisản, thu nhập của đơn vị

- Các văn bản đã ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn việc thựchiện;

- Việc tổ chức tập huấn (nếu có);

- Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

2. Kết quả kê khai, xác minh về tài sản, thu nhập

STT

Nội dung

Số liệu

Ghi chú

1

Tổng số người phải kê khai lần đầu

2

Tổng số người đã kê khai lần đầu

3

Tổng số người phải kê khai bổ sung

4

Tổng số người đã kê khai bổ sung

5

Số người đã có kết luận xác minh về việc kê khai tài sản, thu nhập

6

Số người đã có kết luận về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

7

Số người đã bị xử lý kỷ luật về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

- Trường hợp phát hiện việc kê khai tài sản, thu nhập khôngtrung thực, đề nghị báo cáo chi tiết.

- Trường hợp đã xử lý do chậm kê khai, chậm tổ chức việc kêkhai, chậm tổng hợp, báo cáo kết quả về kê khai tài sản, thu nhập mà không cólý do chính đáng, đề nghị báo cáo chi tiết.

3. Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong việc kê khai,xác minh về tài sản, thu nhập - nguyên nhân

Đối với những trường hợp đơn vị chưa hoàn thành việc kê khaitài sản, thu nhập theo đúng tiến độ quy định cần phân tích rõ nguyên nhân,hướng xử lý.

4. Các kiến nghị, đề xuất./.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 458/BGDĐT-TCCB  đôn đốc tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai, tài sản, thu nhập năm 2009Công văn 458/BGDĐT-TCCB  đôn đốc tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai, tài sản, thu nhập năm 2009