BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 458/BXD-KHTC
V/v: Giới thiệu đơn vị lập QH và thực hiện DA đầu tư Khu công nghiệp Nhuận Trạch

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 179/CV-CT ngày 18/3/2009của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 đề nghị Bộ Xây dựng giới thiệu thamgia lập qui hoạch và thực hiện "Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệpNhuận Trạch" huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 là một doanh nghiệpNhà nước thuộc Tổng công ty Cơ khí xây dựng, Bộ Xây dựng. Trong những năm vừaqua, Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 đã ngày càng phát triển mạnh mẽ cảvề lực lượng công nhân kỹ thuật tay nghề bậc cao, cả về máy móc, trang bị kỹthuật hiện đại. Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 đã và đang làm Chủ đầu tưnhiều dự án khu công nghiệp, kinh doanh hạ tầng, đầu tư khu nhà ở như: Dự ánđầu tư xây dựng Khu công nghiệp làng nghề Văn Lâm, Hưng Yên; Dự án đầu tư xâydựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội; Dự án đầu tư xâydựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Ngọc Hoà Chương Mỹ, Hà Nội; Dự ánđầu tư Khu công nghiệp Thanh Oai 1 Hà Nội; Dự án đầu tư xây dựng Khu chung cưvà nhà liền kề La Khê Hà Đông, Hà Nội; Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộchiến sỹ Cục cảnh sát phòng chống ma túy Bộ Công An Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Nội;Toà nhà cao cấp WESTA Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Nội, trong đó có nhiều khu côngnghiệp, khu nhà ở đã được lấp đầy, thi công xong và đưa vào sử dụng.

 Ngoài ra Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 còn tham giathi công xây dựng các công trình điện và công trình giao thông trên phạm vi cảnước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hoà Bình, Hưng Yên, Hải Dương v.v...

Để phát huy năng lực, kinh nghiệm sẵn có của đơn vị, Bộ Xâydựng giới thiệu Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 là đơn vị có đủ năng lực,kinh nghiệm lập qui hoạch và thực hiện "Dự án đầu tư xây dựng Khu côngnghiệp Nhuận Trạch" huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Đề nghị Uỷ ban nhândân tỉnh Hoà Bình xem xét, giúp đỡ./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-TCT Cơ khí XD;
-Công ty CP Cơ Khí XD Số 18;
-Lưu VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh