BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 458/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn công tác cấp giấy phép xây dựng.

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 106/SXD /KT-QH-NƠ ngày17/3/2005 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đề nghị giải quyết trở ngại trong phâncấp cấp giấy phép xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đã được quy định cụ thểtại Điều 21 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ.

Việc ban hành những quy định và hướng dẫn quy trình thựchiện cấp giấy phép xây dựng phù hợp với địa phương mình là thẩm quyền của Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Sở Xây dựng được Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền trực tiếp cấpgiấy phép xây dựng (khoản 1 Điều 21 của Nghị định 16/CP ) và còn phải làm nhiệmvụ quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tracông tác cấp giấy phép xây dựng cũng như kiểm tra tình hình thực hiện xây dựngtheo giấy phép. Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra xác xuất đồng thời tổ chức côngkhai việc cấp giấy phép xây dựng, công khai quy hoạch xây dựng để toàn dân đềuđược biết và phát hiện các vi phạm.

Đề nghị Sở Xây dựng Đồng Tháp nghiên cứu thực hiện theo quyđịnh.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ XL.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên