TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 458/TCT-ĐTNN
V/v: Miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH DSM NUTRITIONAL PRODUCTS Việt Nam

Trả lời công văn số 1001/06-DSM ngày 10/01/2006 của Công ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 6.1.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính thì: cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp được miễn thuế TNDN 3 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp cho 7 năm tiếp theo. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại.

Theo báo cáo của Công ty thì Công ty đã có lợi nhuận từ năm 2002, Công ty được miễn thuế TNDN 2 năm (năm 2002 và năm 2003), căn cứ quy định tại Điểm 5.4.1 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính, kể từ kỳ tính thuế năm 2004 Công ty được hưởng thêm ưu đãi giảm thuế TNDN theo quy định cho thời gian còn lại cụ thể: được giảm 50% thuế TNDN phải nộp cho 7 năm tiếp theo (từ năm 2004 đến hết năm 2010), và được tiếp tục áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 15% trong suốt thời gian thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000, Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 và Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ và giấy phép đầu tư số 124/GP-KCN-BD ngày 17/9/2001.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến