ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 458/UBND-NN
V/v thẩm định, phê duyệt phương án thiết kế các phương án lâm sinh

Cà Mau, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại Công văn số 91/SNN-NL ngày 09/02/2009 về việc xin ủyquyền thẩm định và cấp phép các phương án lâm sinh,Chủ tịch UBND tỉnh cóý kiến như sau:

- Việc thẩm định, phê duyệt và cấpphép khai thác, cải tạo, tỉa thưa rừng, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn thực hiện đúng Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác được ban hànhkèm theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc thẩm định, phê duyệt phương ánthiết kế - dự toán các công trình lâm sinh như: trồng rừng, khoanh nuôi xúctiến tái sinh rừng, chuyển hóa rừng giống, xây dựng vườn ươm giống cây lâmnghiệp cho các chủ rừng, nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng định mức kinh tế -kỹ thuật lâm sinh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vàđơn giá nhân công lao động, vật tư hàng hóa, dịch vụ đã được Sở Tài chính thẩmđịnh.

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành,đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Lâm nghiệp;
- PVP, NLN;
- CVNN, TS;
- Lưu: VT, Tr 77/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Hồng