VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 458/VPCP-KTTH
V/v kinh phí để đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa 700 giường tại tỉnh Ninh Bình

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Bình tại văn bản số 1175/UBND-VP4 ngày 19 tháng 12 năm 2007, ý kiếncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 247BKH/LĐVX ngày 11 tháng 01 năm 2008,Bộ Tài chính tại văn bản số 29/BTC-ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2008 về kinh phí đểđầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa 700 giường tại tỉnh Ninh Bình, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính tổng hợp nhu cầu đầu tư của dự án xây dựng bệnh viện đa khoa 700 giườngtại tỉnh Ninh Bình vào danh mục các công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếuChính phủ giai đoạn 2008-2010 như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạithông báo số 220/TB-VPCP ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, Website CP, Vụ VX;
- Lưu: VT, KTTH (3b). Nguyện (17b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy