TNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45827/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

Trường Đại học khoa học tự nhiên
(Đ/c: s 334 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội)
 MST: 0101823426

Trả lời công văn số 2326/KHTC-KHTN ngày 23/6/2015 của TrườngĐại học khoa học tự nhiên hỏi về chính sách thuế đối với việc thực hiện “Dự ánô nhiễm asen trong nước ngầm tại các vùng đồng bằngbồi tích Đông Nam Á” (viết tắt là PREAS) do Liên minh Châu Âu tài trợ, Cục Thuế TP Hà Nộicó ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện chính sách thuế vàưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn h trợ phát triển chính thức (ODA) vànguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

+ Tại Điều 3 Chương I về quy định chung:

“Các từ ng được sử dụng tại Thông tư này cónghĩa như đã được định nghĩa tại Điều3 và Điều 4 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ v quản lý và sử dụng ngun h trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi củacác nhà tài trợ. Ngoài ra, trong Thông tư này, các từ ng dưới đây được hiểu như sau:

- "Nhà thầu chính" là các tổchức, cá nhân trc tiếp ký hợp đồng với Chủ dự án ODA, vn vay ưu đãi hoặc nhà tài trợ vốn chỗdự án ODA, vốn vay ưu đãi đ xây lắp công trình hoặc cung cp hàng hóa, dịch vụ chỗ dự án ODA, vốn vay ưuđãi. Nhà thầu chính bao gồm Nhà thầu chính nước ngoài và Nhà thầu chính Việt Nam.

- "Nhà thầu phụ" là tổ chức,cá nhân ký hợp đồng trực tiếp với Nhà thầu chính đ thực hiện một phần công việc của hợpđồng Nhà thầu chính ký với Chủ dự án ODA, vn vay ưu đãi hoặc nhà tài trợ vốn chỗ dự án ODA, vốn vay ưu đãi. Nhà thầu phụ bao gồm Nhà thầuphụ nước ngoài và Nhà thầu phụ Việt Nam”.

+ Tại Điều 6 Chương II quy định chính sách thuế đi với nhà thầu chính, nhà thầu phụthực hiện dự án

1. Thuế NK, thuế XK, thuế TTĐB, thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khu.

2. Thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác đối vớicung cp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

d) Trường hợp nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ hay phương pháp trực tiếp) ký hợp đồng với Chủ dự án ODA hoặc Nhàtài trợ để thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại với giá không bao gm thuế GTGT và dự án không được ngânsách nhà nước b trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì nhà thầu chính được hoàn lại s thuế GTGT đầu vào đã trả khi muahàng hóa, dịch vụ để thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án, Nhà tài trợ. Việchoàn thuế GTGT được thực hiện theo hướng dn tại Điều 8 Thông tư này. Trường hợpdự án được ngân sách nhà nước b trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì nhà thầu chính khôngđược hoàn thuế GTGT đu vào đã trả đi với hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam không phân biệt hợp đng ký giữa chủ dự án và nhà thầuchính được phê duyệt bao gm thuế GTGT hay không bao gm thuế GTGT. Nhà thầu chính phảikhai, nộp thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bn hướng dẫn hiện hành”.

- Căn cKhoản 6 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CPngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềuLuật Thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014)quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT.

6. Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợphát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo:

a) Đối với dự án sử dụng vốn ODA khônghoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phíanhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lạisố thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụngchỗ chương trình, dự án.

b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền việntrợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ khônghoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã tr của hàng hóa, dịch vụ đó.

Ví dụ 84: Hội ch thập đ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để mua hàng viện trợnhân đạo cho nhân dân các tnh bị thiên tai là 200 triệu đng. Giá trị hàng mua chưa có thuế là 200triệu đồng, thuế GTGT là 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theoquy định là 20 triệu đồng.

Việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với các chương trình, dự án sửdụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại thực hiện theo hướng dn của Bộ Tài chính

- Căn cứ Điều 50 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Quảnlý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ quy định hoànthuế GTGT đối với dự án ODA.

Căn cứ các quy định trên, Trường Đại học khoa học tự nhiên ký với Chủ dự án, Nhàtài trợ thực hiện “Dự án ô nhiễm asen trong nước ngầm tại các vùng đồng bng bi tích ở Đông Nam Á” (viết tắt là PREAS) do Liên minh ChâuÂu tài trợ thuộc nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại thì:

+ Trường hợp Trường Đại học khoa học tự nhiên là Nhà thầuchính ký hợp đồng với Chủ dự án ODA hoặc Nhà tài trợ để thực hiện dự án ODA việntrợ không hoàn lại với giá không bao gồm thuế GTGT và dự án không được ngânsách nhà nước bố trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì nhà thầu chính được hoànlại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điểmd Khoản 2 Điều 6 Thông tư số181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013; Khoản 6 Điều 18thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Điều 50 Thôngtư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp Trường Đại học khoa học tự nhiên là Nhà thầuchính ký hợp đồng với Chủ dự án ODA hoặc Nhà tài trợ thực hiện dự án. Trường hợpdự án được ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng đ trả thuế GTGT thì nhà thầu chính không được hoàn thuế GTGTđầu vào đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam không phân biệt hợp đồngký giữa chủ dự án và nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm thuế GTGT hay khôngbao gồm thuế GTGT. Nhà thầu chính phải khai, nộp thuế GTGT theo quy định của LuậtThuế GTGT và các văn bản hướng dẫnhiện hành.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trường Đại học khoa học tựnhiên được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KT6;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn