BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4583/BGDĐT-GDTX
V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương

Nhằm tiếp tục nâng cao nhậnthức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xâydựng xã hội học tập, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sở GDĐT phối hợp với hội khuyếnhọc và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm2014 với các nội dung cụ thể như sau:

1.Thời gian:Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 được phát động trên phạm vi cả nướctừ ngày 29/9/2014 đến hết ngày 5/10/2014. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày29/9/2014 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố, đại diện cácsở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục, các thiết chếvăn hóa - giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa,..); cáccơ quan phát thanh, truyền hình, báo của địa phương; đại diện của các tầng lớpnhân dân, học sinh, sinh viên...

2. Chủ đề: “Họccho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”

3. Nội dungcác hoạt động diễn ra trong Tuần lễ

- Tuyên truyền,phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phátthanh, truyền hình...), treo băng rôn, panô, áp phích,khẩu hiệu, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dungvề các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốttuần lễ;tuyêntruyềnthông qua hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa - thểthaoở địa phương bằngcác hình thức: hội thảo, tọa đàm, thămquan, hộidiễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, ngày hội đọc,…

- Tổ chứccác lớp học: bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, côngchức, viên chức, công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tinhọc; các lớp học nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống;các lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiếnthức kỹ năng, chuyển giao công nghệ, xóa mù chữ….;

- Sở GDĐTphối hợp với hội khuyến học chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng trên địabàn tổ chức khai giảng năm học, kết hợp với việc triển khai thí điểm xây dựng môhình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng;

- Các sở,ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằmthực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020” và các đề án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án“Xóa mù chữ đến năm 2020”; Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trongcác thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; Đề án “Đẩy mạnh phong tràohọc tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”).

Kết thúcTuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, sở GDĐT phối hợp với hội khuyến học tổnghợp báo cáo kết quả thực hiện (kèm theo một số hình ảnh tiêu biểu về các lớphọc, các hoạt động liên quan đến việc tổ chức Tuần lễtại địa phương) về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dụcthường xuyên) theo địa chỉ email: [email protected];và Hội Khuyến học Việt Nam (qua Ban Phong trào) theo địa chỉ email: [email protected] trước ngày20/10/2014./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Hội Khuyến học Việt Nam (để phối hợp);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để phối hợp);
- Các sở GDĐT, hội KH cấp tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký
Nguyễn Vinh Hiển


MẪUBÁO CÁO GỬI VỀ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-SGDĐT

............, ngày.........tháng.........năm 2014

BÁO CÁO VIỆCTỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số…… /……, ngày……/10/2014 của Sở Giáo dục và Đàotạo ……..)

Kính gửi: BộGiáo dục và Đào tạo

 (Vụ Giáo dục thườngxuyên)

I. Công tác chỉ đạo

II. Kết quả cụ thể

1. Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiệnnhằm hưởng ứng Tuần lễ

Nội dung hoạt động

Kết quả, số lượng

Ghi chú

1. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ HTSĐ

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

2. Các phương tiện thông tin:

- Số bài viết trên các báo:

- Số tin, phóng sự phát trên đài truyền hình:

- Số bài, tin đã phát trên đài phát thanh :

- Số tờ báo tường, số bài viết về HTSĐ-XDXHHT:

- ………….

3. Các hoạt động tuyên truyền:

- Số lượng tờ rơi đã phát hành:

- Số lượng sách, tài liệu đã phát hành:

- Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện:

- ………….

4. Hội thảo, tọa đàm, triển lãm... về HTSĐ-XDXHHT:

- Số lần hội thảo, tọa đàm :

- Số người tham gia:

- Triển lãm, số lượt người dự :

- Hội diễn văn nghệ :

- ………….

5. Khai giảng các lớp:

- Số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động đã tổ chức:

- Số lượt người tham gia

- Số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học:

- Số lượt người tham gia:

- Số lớp dạy nghề cho lao động nông thôn:

- Số lượt người tham gia:

- Số lớp giáo dục kỹ năng sống:

- Số lượt người tham gia:

- Số lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ:

- Số lượt người tham gia:

- Số lớp xóa mù chữ:

- Số lượt người tham gia:

- Các lớp khác:

- Số lượt người tham gia:

Tổng kết, khen thưởng:

- Số đơn vị được khen thưởng:

- Số cá nhân được khen thưởng:

- Tổng kinh phí khen thưởng:

2. Những thuận lợi và khó khăn

III. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ

IV. Đề xuất, kiến nghị

Nơi nhận:
- Như trên;
- ….
- Lưu: VT,

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)