TNG CỤC THUCỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45838/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

Ngân hàng Indovina - Chi nhánh Hà Nội
Đ/c: Số 88 đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
MST: 0300733752-001.

Trả lời công văn số 82/BTC-I VBHN2015ngày 29/05/2015 của Ngân hàng Indovina- Chi nhánh Hà Nội hi về chính sáchthuế, Cục thuế Thành ph HàNội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của BộTài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc chuyn lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nướcngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại ViệtNam theo quy định của Luật đầu tư như sau:

+ Tại Điều 3 về việc xác định số lợi nhuận được chuyển ra nướcngoài.

‘'Điu 3. Xác định số lợi nhuận được chuyn ra nước ngoài

1. Lợi nhuận được chuyn ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuậnnhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầutư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đãđược kim toán, tờ khai quyết toán thuế thunhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đu tư cộng với (-) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyn hết từ các năm trước chuyn sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụnghoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặccho nhu cầu cá nhân của nhà đu tư nước ngoài tại Việt Nam.

……

3. Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài sốlợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợptrên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của nămphát sinh lợi nhuận vn còn s l luỹ kế sau khi đã chuyển l theo quy định của pháp luật v thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ: Nhà đầu tư nước ngoài A góp vốn thành lập Công ty tại Việt Nam. Năm 2009, Công ty có phát sinh s l là 4 tỷ đồng.

Giả sử năm 2010, Công ty có thu nhập trước thuế là 3 t đng. Như vậy, sau khi bù trừ chuyển l từ năm 2009 chuyn sang theo quy định, trong năm 2010 Công ty có s llà 1 tỷ đồng. Công ty không được chia lợi nhuận cho cácbên tham gia góp vốn và nhà đầu tư nước ngoài A không được chuyển lợi nhuận đượcchia của năm 2010 v nước

+ Giả sử năm 2010, Công ty có thu nhập trước thuế là5 tỷ đồng. Như vậy, sau khi bù trừ chuyển lỗ từ năm 2009 chuyển sang theo quy định,trong năm 2010 Công ty còn lại số thu nhập chịu thuế TNDN là 1 tỷ đồng. Nếu thuế suất thuế TNDNCông ty áp dụng là 25% thì Công ty thực hiện nộp thuế TNDN là 250 triệu đng (= 1 tỷ đồng x 25%). Công ty được chia số lợi nhuận sau thuế chocác bên tham gia góp vốn và nhà đu tư nước ngoài A được chuyển lợi nhuận được chia củanăm 2010 về nước”.

- Tại Điu 4 quy định về thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

"Điều 4. Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

1. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàngnăm.

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận đượcchia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tàichính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoànthành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật,đã nộp báo cáo tàichính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính chocơ quan quản lý thuế trực tiếp.

2. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kếtthúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại ViệtNam.

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyn lợi nhuận ra nước ngoài khi kếtthúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tưnước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đi với Nhà nước Việt Nam theo quy địnhcủa pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kim toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệpcho cơ quan qun lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quảnlý thuế.

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp nơi nhàđầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn.

Doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn cótrách nhiệm thực hiện đy đủ nghĩa vụ tài chính đi với Nhà nước Việt Nam theo quy địnhcủa pháp luật liên quan đến thu nhập hình thành nên khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài

- Tại Điều 5 quy định về Thôngbáo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

"Điều 5. Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyn cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nướcngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoàitheo mu ban hành kèm theo Thông tư này gửicho cơ quan thuế trực tiếp qun lý doanh nghiệp mà nhà đu tư nước ngoài tham gia đu tư, trước khi thực hiện chuyển lợinhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc”.

Căn cứ các quy địnhnêu trên, trường hợp Ngân hàng Indovina -Chi nhánh Hà Nội chuyn lợinhuận của nhà đầu tư ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đu tư trực tiếp tại Việt Nam, sau khidoanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụtài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáotài chính đã được kim toán và t khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quanqun lý thuế trực tiếp đồng thời thựchiện đầy đ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quảnlý thuế.

Theo ví dụ Công ty nêu thì:

- Trường hợp trên báo cáo tài chính năm 2011 của doanh nghiệp (mà nhà đầutư nước ngoài đầu tư) của nămphát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ thì Công ty khôngđược chia lợi nhuận cho các bên tham gia góp vốn và nhà đầu tư nước ngoài khôngđược chuyển lợi nhuận được chia của năm 2011 về nước theo hướng dẫn tại Khoản 3Điều 3 Thông tư số 1 86/2010/TT-BTCngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp đơn vị được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài năm tài chính2011 theo quy định thì phải nộp báo cáo tài chính đã được kim toán, tờ khai quyết toán thuế thunhập doanh nghiệp liên quan đếnnăm đề nghị chuyển (năm 2011), nhà đầu tư cần phải cung cấp hồ sơ, tài liệu xácđịnh số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài, cụ thể:

Biên bn hp hội đồng quản trị của nhà đầu tưphê duyệt về việc phân chia lợi nhuận.

+ Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài gửi cơ quan thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ngân hàng Indovina - Chi nhánh Hà Nội biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn