BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4585/BGTVT-MT
V/v hưởng ứng các hoạt động về tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Văn phòng Bộ GTVT;
- Cục Hàng Hải Việt Nam;
- Cục đường thủy nội địa Việt Nam;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Trường đại học Hàng Hải Việt Nam;
- Trường đại học GTVT Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- Báo GTVT; Tạp chí GTVT; Nhà xuất bản GTVT;
- Trung tâm công nghệ thông tin.

Hưởng ứng các hoạt động về tuần lễBiển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08/6 hàng năm) do Bộ Tài nguyênvà Môi trường phát động bằng những hành động thiết thực nhằm góp phần nâng caonhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựngvà bảo vệ tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sốngcủa nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương, Bộ Giao thông vận tảiyêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số việc sau đây:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trựcthuộc cập nhập và quán triệt, làm sâu sắc hơn nhận thức cho cán bộ, công chứcvề chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về quảnlý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo.

2. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩuhiệu về chủ đề biển đảo và tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013” tại trụsở cơ quan làm việc với một số nội dung chủ yếu sau:

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Biễnvà Hải đảo Việt Nam năm 2013;

- Chung tay vì sự phát triển bểnvững biển, hải đảo quê hương;

- Vì tương lai, hãy khai thác hợplý và bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo;

- Vì tương lai của đất nước, hãygiữ lấy màu xanh biển, hải đảo;

- Đại dương xanh - Tương lai xanh;

- Tuổi trẻ ngành GTVT cùng hànhđộng vì biển xanh quê hương;…

3. Đề xuất và biểu dương kịp thờinhững tổ chức và cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động bảo vệ tài nguyênvà môi trường biển và hải đảo.

Bộ GTVT đề nghị các đơn vị triểnkhai hoạt động cụ thể hưởng ứng ”Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2013” đạthiệu quả cao, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải (QuaVụ môi trường trước ngày 20/7/2013 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môitrường.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Ngọc Đông;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công