VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4586/VPCP-KTN
V/v tổ chức buổi gặp mặt cựu thanh niên xung phong ngành giao thông vận tải qua các thời kỳ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giaothông vận tải tại văn bản số 7036/BGTVT-VP ngày 03 tháng 6 năm 2015 về việc tổchức buổi gặp mặt cựu thanh niên xung phong ngành giao thông vận tải qua cácthời kỳ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giao thông vậntải tổ chức buổi gặp mặt cựu thanh niên xung phong ngành giao thông vận tải quacác thời kỳ như đề nghị tại văn bản nêu trên. Việc tổ chức buổi gặp mặt phảibảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ thôngbáo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, HC, NC, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp