B GIAO THÔNG VN Tl
TNG CỤC ĐƯỜNG B
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4587/TCĐBVN-KHCN ,MT&HTQT
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Cục QLĐB Cao tốc;
- Cục QLXD Đường bộ;
- Các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III và IV;
- Các Ban QLDA: 3, 4, 5 và 8;
- Các trường thuộc Tổng cục ĐBVN.

Bộ GTVT có công văn số 10721/BGTVT-MT ngày14/8/2015 chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 củaThủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồnphóng xạ, Tổng cục ĐBVN thông báo và yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiệncác nội dung sau:

1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân viênvề trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; xây dựng vănhóa an toàn, an ninh; rà soát, sửa đổi, cập nhật, bổ sung các quy định nội bộvề quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ của đơn vị, cơ sở.

2. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảođảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, các quy định về kiểm soát nguồnphóng xạ được ghi trong giấy phép hoạt động của đơn vị, cơ sở; thực hiện cácbiện pháp quản lý chặt chẽ, an toàn nguồn phóng xạ thuộc quản lý, sử dụng củamình; chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi hành vi vi phạm an toàn, an ninh nguồnphóng xạ theo quy định của pháp luật.

3. Rà soát, thống kê, phân nhóm các trang thiết bịcó sử dụng nguồn phóng xạ; thực hiện thủ tục khai báo, lập hồ sơ đề nghị cấpgiấy phép tiến hành công việc bức xạ và cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóahọc cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định.

4. Kịp thời thông báo tới các cơ quan có thẩm quyềnvề sự cố mất an toàn, an ninh đối với nguồn phóng xạ thuộc trách nhiệm quản lý;áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để thu hồi nguồn phóng xạ bị thất lạc, mấtcắp, chiếm đoạt, chuyển giao hoặc sử dụng bất hợp pháp; có phương án giảm thiểutác hại khi nguồn phóng xạ bị phá hoại.

5. Kiểm kê nguồn phóng xạ được sử dụng, lưu giữ tạicác đơn vị, cơ sở trực thuộc và định kỳ xây dựng báo cáo về công tác bảo đảman toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ gửi Tổng cục ĐBVN trước ngày 15 tháng10 hàng năm (qua Vụ KHCN, MT & HTQT và email: [email protected]).

Tổng cục ĐBVN yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triểnkhai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; KHCN, MT, HTQT (15).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện