BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4588/BHXH-CSYT
V/v thực hiện KCB cho đối tượng có thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng phát hành

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được ý kiến của BHXH Bộ Quốc phòng về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) đối với thân nhân quân nhân, người lao động trong các đơn vị quân đội; quân nhân tại ngũ tham gia BHYT theo Đề án thí điểm. Để việc thực hiện công tác BHYT đối với các đối tượng có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1) Về việc đăng ký khám chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu:

Các đối tượng có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành bao gồm quân nhân tại ngũ, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng đang công tác trong quân đội và thân nhân quân nhân là những người đang đóng quân, làm việc và cư trú ngay tại địa bàn các tỉnh, thành phố nên BHXH các tỉnh tạo mọi điều kiện để các đối tượng tham gia BHYT được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu thuận lợi nhất.

BHXH tỉnh, thành phố hướng dẫn người tham gia BHYT trên địa bàn đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở quân y với số lượng và cơ cấu đối tượng phù hợp;

2) Về thủ tục KCB đối với thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng phát hành

Trong thời gian điều chỉnh phần mềm in thẻ BHYT của BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở KCB BHYT chấp nhận thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng phát hành chưa in mã vạch được giải quyết quyền lợi BHYT theo các quy định hiện hành;

Trường hợp người có thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng phát hành đi KCB có trình thẻ BHYT chưa dán ảnh nhưng có xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh kèm theo; thẻ BHYT chưa ghi đủ ngày, tháng sinh, nhưng có ghi năm sinh, không yêu cầu người bệnh về nơi phát hành thẻ để đổi lại thẻ BHYT;

3) Về việc tổ chức thực hiện KCB BHYT:

Tổ chức ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở quân y đủ điều kiện để thực hiện KCB BHYT cho các đối tượng người tham gia BHYT.

Kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách BHYT tại các cơ sở KCB BHYT tập trung vào các nội dung như: sử dụng máy xã hội hóa trong thực hiện dịch vụ kỹ thuật, đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế, ngăn ngừa việc thu thêm tiền của người bệnh, tăng cường công tác giám định chi phí KCB BHYT.

Phối hợp với các cơ sở KCB BHYT phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những sai phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT; Thực hiện thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để có hướng chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- Lưu: VT, CSYT (02b)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo