TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 459/TCT-TVQT
V/v: Sử dụng hóa đơn bán ấn chỉ

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 1077TC/AC ngày 19/12/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc sử dụng hóa đơn bán ấn chỉ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 4538/TCT-TVQT ngày 14/12/2005 về việc thông báo mẫu hóa đơn bán ấn chỉ in từ mạng máy tính, đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận thực hiện đúng việc in, sử dụng hóa đơn bán ấn chỉ theo công văn số 4538/TCT-TVQT

Sau khi chương trình quản lý ấn chỉ trên mạng máy tính được triển khai toàn diện tại tất cả các Chi cục Thuế, Tổng cục sẽ sửa phần mềm ứng dụng chương trình quản lý ấn chỉ trên mạng máy tính để triển khai việc in hóa đơn bản ấn chỉ từ máy tính trên khổ giấy A4.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Ninh Thuận biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Đại diện TCT tại TP.HCM
- Lưu: VT, TVQT (AC)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc