THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục dự án HTKT "Chuẩn bị dự án đầu tư Xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (tờ trình số 1586/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 3 năm 2013) về việc phê duyệtdanh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chuẩn bị dự án đầu tư Xây dựng đường Vànhđai 3 thành phố Hồ Chí Minh" do ADB tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợkỹ thuật "Chuẩn bị Dự án Xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ ChíMinh", với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tạivăn bản trên. Tổng kinh phí dự án là 13.720.000 USD, trong đó vốn vay ưu đãi(ADF) của ADB là 12.580.000 USD, vốn đối ứng là 1.140.000 USD.

2. Bộ Giao thông vận tải hoàn chỉnhvăn kiện theo ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, thẩm định và phê duyệtdự án HTKT nói trên, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, hiệu quả và theođúng các quy định hiện hành.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, BộTài chính và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo quy định hiệnhành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; Các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải