TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4591/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần ô tô vận tải số 5
Địa chỉ: 36 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM
Mã số thuế: 0302542714

Trả lời văn thư số 86/CV-OTO5 ngày 26/05/2014 của Công ty vềlập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“…

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thànhviệc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khicung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

…”

Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là ngày hoànthành việc cung ứng dịch vụ (hoặc thời điểm thu tiền), do đó dịch vụ vận chuyểnđã hoàn thành nhưng tháng sau Công ty mới lập hóa đơn là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT3;
- Lưu (TTHT, HC).
- 1651-14597214
- (Nam-HĐCT-Ô tô số 5)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga