BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4591/LĐTBXH-HTQT
V/v lựa chọn sinh viên nhận học bổng của Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- Trường Đại học Lao động - Xã hội
- Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở Sơn Tây)
- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
- Trường Đại học Sư phm Kỹ thuật Vinh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Tờ trình số 391/HTQT-SP ngày 09/11/2015 về việc lựa chọn sinh viên có thành tích xuất sắc nhận học bổng của Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Vụ Hợp tác quốc tế thông tin như sau:

Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam có thư gửi Bộ trưởng thông tin về việc phía Hàn Quốc sẽ tổ chức “Đêm doanh nhân Hàn Quốc năm 2015” và lên kế hoạch trao học bổng cho các sinh viên tại các trường Đại học trực thuộc Bộ ta tại các tỉnh phía Bắc có thành tích xuất sắc thuộc các chuyên ngành do các trường đào tạo.

Bộ ta sẽ tiến cử 20 sinh viên thuộc các trường trực thuộc Bộ tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc và gửi Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc để lựa chọn 10 sinh viên xuất sắc học năm thứ 3 tại các trường, đặc biệt là các sinh viên có nguyện vọng làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.

Một doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ hỗ trợ một sinh viên xuất sắc học phí từ năm thứ 3 đến khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, các em có cơ hội làm việc tại Hàn Quốc nếu có thành tích xuất sắc.

Đây là một hoạt động rất ý nghĩa của Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vit Nam trong việc thúc đẩy mối quan hệ tt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng như mang đến cơ hội quý báu cho các em sinh viên Việt Nam có thành tích học xuất sắc.

Trên cơ sở đó, Vụ Hợp tác quốc tế kính đề nghị mỗi trường lựa chọn 05 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và phù hợp với hình thức đánh giá của phía Hàn Quốc (chi tiết tiêu chí đánh giá gửi kèm theo) và gửi về Vụ Hợp tác quốc tế trước ngày 14/11/2015 để tổng hp gửi phía Hàn Quốc để lựa chọn.

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ chị Ngô Diệu Linh, Phó Trưởng phòng, Vụ Hợp tác quốc tế, ĐT: 0439386687, email: linh.nd@icd-molisa.gov.vn)

Xin cảm ơn./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT(SP).

TL. B TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Lê Kim Dung