BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4592/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn ngày25/9/2011 của Công ty TNHH Dịch vụ Giao Hảo (Công ty) đề nghị hướng dẫn ưu đãithuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

+ Năm 2006 đến năm 2008:

1, Tại Điều 1 Nghị định số 53/2006/NĐ-CPngày 25/5/2006 quy định:

“Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

1. Nghị định này áp dụng đối vớicơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo; y tế; vănhóa; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, giađình, bảo vệ chăm sóc trẻ em.

2. Tổ chức, cá nhân thành lập doanhnghiệp thuộc các lĩnh vực nêu tại khoản 1 Điều này hoạt động theo Luật doanhnghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty TNHH Dịch vụ Giao Hảo thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp cómở Phòng khám chuyên khoa nội tổng hợp thì không thuộc phạm vi điều chỉnh củaNghị định số 53/2006/NĐ-CP nêu trên. Do đó, kiến nghị của Công ty áp dụng thuếsuất 10% theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP là không có căn cứ pháp lý.

2, Tại điểm 1 Mục I Phần E Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 quy định về điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp:

“Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vựcthuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của LuậtĐầu tư”

Tại điểm 36 Mục IV phần B Danh mục lĩnhvực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006quy định:

“Thành lập bệnh viện dân lập, bệnhviện tư nhân”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty TNHH Dịch vụ Giao Hảo có mở Phòng khám chuyên khoa nội tổng hợp khôngphải là thành lập bệnh viện dân lập, bệnh viện tư nhân, do đó không đủ điềukiện để áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật ThuếTNDN.

+ Năm 2009 đến nay:

Tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CPngày 30/5/2008 quy định:

“Điều 2. Điều kiện được hưởng chínhsách khuyến khích phát triển xã hội hóa:

Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hộihóa được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tạiNghị định này là cơ sở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêuchuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”

Tại Mục III Phần A Danh mục ban hànhkèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/10/2008 quyđịnh:

“1.2. Phòng khám: chỉ ưu đãi đốivới địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn kinh tế - xã hội khókhăn…”

Tại Điều 15 Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CPngày 11/12/2008 quy định về thuế suất và thời gian miễn thuế giảm thuế đối vớidoanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa.

Tại điểm 7 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTCngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“Doanh nghiệp hoạt động trongcác lĩnh vực khác nhưng có phát sinh thu nhập từ hoạt động trong lĩnh vực giáodục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọichung là lĩnh vực xã hội hóa) nếu đủ điều kiện thuộc Danh mục loại hình, tiêuchí quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quy địnhthì áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phầnthu nhập có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, ytế, văn hóa, thể thao và môi trường kể từ ngày 01/01/2009”

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH Dịch vụ Giao Hảo có thành lập Phòng khám tại Quận 5 Thành phốHồ Chí Minh không phải là địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; địa bànkinh tế - xã hội khó khăn, do đó Công ty không đủ điều kiện là cơ sở thực hiệnxã hội hóa được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa tại Nghịđịnh số 69/2008/NĐ-CP và không đủ điều kiện để áp dụng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo các quy định của Luật thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn