BỘ TÀI CHÍNH
-------------------

Số: 4593/BTC-TCT

V/vl: Giá tính thuế GTGT và lập HĐ đối với lượng xăng dầu đã chịu phí xăng dầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hải Linh;
- Công ty TNHH Việt Phong;
- Công ty TNHH Castrol BP Petco.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1002/CP ngày 10/2/2012 của công ty TNHH TM Việt Phong, công văn số 19/HL-CV ngày 4/2/2012 của Công ty TNHH Hải Linh và công văn số 03/CBPP-KT ngày 12/3/2012 của Công ty TNHH Castrol BP Petco về giá tính thuế GTGT và lập hóa đơn xăng dầu từ ngày 01/10/2012. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về giá tính thuế GTGT đối với xăng dầu đã được kê khai, nộp phí xăng dầu trước ngày 01/01/2012 và cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường hoặc xăng dầu đã kê khai nộp phí xăng dầu được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1199/BTC-TCT ngày 30/1/2012 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

“5/ Về giá tính thuế GTGT đối với xăng dầu đã được kê khai, nộp phí xăng dầu trước ngày 01/01/2012:

Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP về thuế bảo vệ môi trường hướng dẫn:

“Đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường.”

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Thông tư số 152/2011/TT-BTC quy định:

“1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2012…

2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xăng dầu không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với lượng xăng dầu đã kê khai, nộp phí xăng dầu trước ngày 01/01/2012.

Tại điểm 2 Công văn số 18080/BTC-CST ngày 30 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường kể từ ngày 01/01/2012 như sau:

“Đối với hàng hóa do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, giá tính thuế GTGT là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, đối với lượng xăng dầu đã được cơ sở kinh doanh xăng dầu nộp phí xăng dầu trước ngày 01/01/2012 thì kể từ ngày 01/01/2012 giá tính thuế GTGT là giá bán đã có phí xăng dầu nhưng chưa có thuế GTGT.

6/ Cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường hoặc xăng dầu đã kê khai nộp phí xăng dầu:

Từ ngày 01/01/2012, đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường và xăng dầu đã kê khai nộp phí xăng dầu trước ngày 01/01/2012 trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá chưa có thuế GTGT, thuế suất, tiền thuế GTGT, giá thanh toán đã có thuế (không ghi tách riêng dòng thuế bảo vệ môi trường hoặc dòng phí xăng dầu đối với xăng dầu đã kê khai nộp phí xăng dầu trước ngày 01/01/2012) trên hóa đơn GTGT.” (Bản photocopy công văn số 1199/BTC-TCT ngày 30/01/2012 của Bộ Tài chính gửi kèm theo)

Đối với trường hợp trong tháng 1/2012, khi bán xăng dầu tồn kho trước ngày 01/01/2012 đã chịu phí xăng dầu, các công ty đã thực hiện xuất hóa đơn GTGT, ghi tách riêng dòng phí xăng dầu trên hóa đơn GTGT và giá tính thuế GTGT không bao gồm phí xăng dầu thì không phải thực hiện điều chỉnh lại.

Bộ Tài chính thông báo để các công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội, TP HCM; Phú Thọ;
- Vụ CST, PC-BTC;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ PC-TCT;
- Vụ CS-TCT (2b);
- Lưu VT, TCT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn