BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4595/BTC-ĐT
V/v thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương.

Tại văn bản số 1376/VPCP-KTTH ngày20/02/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc thanh toán vốn các dự án khởi côngmới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012, Phó Thủ tướng Chính phủVũ Văn Ninh có ý kiến như sau:“Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Kếhoạch và Đầu tư, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét đềnghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại công văn số 209/UBND-TH nói trên vàtổng hợp tình hình thực hiện ở các địa phương về triển khai thực hiện các dự ánkhởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 để đề xuất biệnpháp xử lý chung cho các địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh...”

Để có căn cứ thực hiện theo ý kiếnchỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ Tài chính đề nghị Ủy bannhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương báo cáo việc triển khai thựchiện các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012bao gồm các nội dung sau:

- Tình hình phân bổ và giải ngânvốn các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012đến hết ngày 30/3/2013;

- Các khó khăn vướng mắc trong quátrình thực hiện giải ngân (hồ sơ thanh toán, thời hạn thanh toán...);

- Kiến nghị, đề xuất giải quyết cáckhó khăn vướng mắc và phương án xử lý đối với số vốn kế hoạch năm 2012 còn lạichưa giải ngân (nếu có).

Thời gian gửi báo cáo về Bộ Tàichính trước ngày 30/4/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thànhphố) tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở Tài chính tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, ĐT(145)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh