BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4597/BTC-TCT
V/v: Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH xây dựng kinh doanh nhà và khách sạn Thái Bình
(Địa chỉ: 477 An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời côngvăn số 1208/CV-CTY ngày 08/12/2014 của Công ty TNHH xây dựng kinh doanh nhà vàkhách sạn Thái Bình, công văn số 110/CT-TTHT ngày 07/01/2015 của Cục Thuế thànhphố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với Hợp đồng hợp tác đầu tư của Công tyTNHH xây dựng kinh doanh nhà và khách sạn Thái Bình với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biênphòng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 16 Điều3 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“16. Hợpđồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BCC) là hình thức đầu tưđược ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phânchia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân.”

Điểm l Khoản 3Điều 8 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“l) Đối với hoạt động kinhdoanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh mà không thành lập pháp nhân:

- Trường hợp các bên tham giahợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bánhàng hoá, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chiatheo hợp đồng;

- Trường hợp các bên tham giahợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thìdoanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợpđồng;

- Trường hợp các bên tham giahợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trướcthuế thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hoá,dịch vụ theo hợp đồng.”

Tại điểm b mục1.6 Điều 44 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp quy định:

“b) Trường hợp BCC quy định chia lợi nhuận sau thuế, bên thực hiện kếtoán và quyết toán thuế phải căn cứ vào bản chất của hợp đồng để kế toán mộtcách phù hợp theo nguyên tắc:

- Nếu BCC quy định các bên khác tham gia BCC được hưởng một khoản lợinhuận cố định mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của hợp đồng, trườnghợp này mặc dù hình thức pháp lý của hợp đồng là BCC nhưng bản chất của hợpđồng là thuê tài sản. Trường hợp này, bên kế toán và quyết toán thuế thực chấtlà bên có quyền điều hành và chi phối hoạt động của BCC, phải áp dụng phươngpháp kế toán thuê tài sản cho hợp đồng, ghi nhận khoản phải trả cho các bênkhác là chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, cụ thể:

+ Ghi nhận toàn bộ doanh thu, chi phí và lợi nhuận sau thuế của BCCtrên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của mình; Lãi trên cổ phiếu và cácchỉ tiêu phân tích tài chính được tính đối với toàn bộ doanh thu, chi phí vàlợi nhuận của BCC;

+ Ghi nhận toàn bộ Lợi nhuận sau thuế của BCC vào chỉ tiêu “Lợi nhuậnsau thuế chưa phân phối” của Bảng cân đối kế toán, các chỉ tiêu tài chính liênquan đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế được xác định bao gồm toàn bộ kết quả củaBCC.

+ Các bên khác ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản đối với khoản đượcchia từ BCC.”

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, Công ty TNHH xây dựng kinh doanh nhà và khách sạn Thái Bình vớiBộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký hợp đồng hợp tác đầu tư và khai thác dịch vụnhà khách K9B thì khoản tiền cố định hàng tháng Công ty TNHH xây dựng kinhdoanh nhà và khách sạn Thái Bình trả cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo thỏathuận tại hợp đồng được xử lý về thuế như sau:

Trường hợp cácbên tham gia hợp tác xác định khoản chi trả cố định nêu trên là phần lợi nhuậnsau thuế thu nhập doanh nghiệp của hợp đồng hợp tác kinh doanh thì Công ty TNHHxây dựng kinh doanh nhà và khách sạn Thái Bình không được hạch toán khoản tiềntrả cho Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng vào chi phí khi xác định thu nhập chịuthuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động hợp tác kinh doanh giữa hai bên.

Trường hợp cácbên tham gia hợp tác xác định khoản chi trả cố định nêu trên là doanh thu từhoạt động cho thuê tài sản (nhà khách) của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thìkhoản doanh thu này thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanhnghiệp theo quy định. Nếu hai bên thỏa thuận Công ty TNHH xây dựng kinh doanhnhà và khách sạn Thái Bình chịu các khoản thuế liên quan đến khoản tiền trả choBộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thì Công ty TNHH xây dựng kinh doanh nhà và kháchsạn Thái Bình được hạch toán khoản tiền trả cho Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòngvào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt độnghợp tác kinh doanh giữa hai bên.

Bộ Tài chínhtrả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH xây dựng kinh doanhnhà và khách sạn Thái Bình được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các đơn vị: Vụ I, PC, CST, TCDN, CĐKT-BTC;
- Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS(3b)).

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn