BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4599/TCT-CS
V/v sử dụng hoá đơn khi xuất điều chuyển hàng hoá từ chi nhánh về cơ sở chính.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:Công ty TNHHFoodTech

Trả lời công văn số04CV-FT ngày 15/07/2010 của Công ty TNHH Foodtech về sử dụng hoá đơn khi xuất điềuchuyển hàng hoá từ Chi nhánh Công ty ở tỉnh Phú Yên về trụ sở chính ở tỉnh LongAn, Tổng cúc Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.6 Mục IV Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Các cơsở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụthuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc vớinhau; xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căncứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọnmột trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như san:

a) Sử dụng hoá đơnGTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâuđộc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuấtkho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ, Sử dụng Phiếu xuấtkho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lýkèm theo Lệnh điều động nội bộ”.

Điểm 1 Phần D Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “1. Người nộp thuếkê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc(bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuếGTGT tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở chính.

Cơ sở sản xuất hạch toánphụ thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấutrừ tại địa phương nơi sản xuất, khi xuất bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cảxuất cho trụ sớ chính phải sử dụng hoá đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tạiđịa phương nơi sản xuất”.

Căn cứ theo quy địnhtrên, Cục thuế tỉnh Phú Yên xác minh làm rõ nếu chi nhánh Công ty TNHH Foodtechở tỉnh Phú Yên không thực hiện hạch toán kế toán, chỉ thực hiện thu mua và sơchế cá nguyên liệu, không phát sinh doanh thu thì khi xuất cá nguyên liệu từchi nhánh ở tỉnh Phú Yên về cơ sở chính ở tỉnh Long An để sản xuất tiếp thì cóthể sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận Chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ.Nếu chi nhánh Công ty TNHH Foodtech ở tỉnh Phú Yên có tổ chức hạch toán kế toán,có phát sinh doanh thu thì phải thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương phápkhấu trừ, khi xuất cá nguyên liệu kể cả xuất về trụ sở chính ở tỉnh Long An thìchi nhánh ở tỉnh Phú Yên phải sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ kê khai nộpthuế GTGT tại phú Yên.

Tổng cục Thuế trả lời đểCông ty TNHH Foodtech được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, KK&KTT-TCT;
- Cục thuế Phú Yên, Long An;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai