UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4599/UBND-QHXDGT
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch kiến trúc, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố;
- UBND các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông;
- Tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng UDIC

Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội đã được UBND Thànhphố phê duyệt tại Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 10/5/2007, nhưng đến nay côngtác thiết kế, lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát vẫn chưa hoàn thành, như vậytiến độ thực hiện Dự án là quá chậm. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, vớiquyết tâm thực hiện, hoàn thành dự án trong năm 2013 theo Hiệp định tín dụng đãký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB).

UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư dự án):

- Khẩn trương thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dựtoán các hạng mục công trình còn lại của dự án, hoàn thành trước ngày15/7/2012. Tiến hành công tác đấu thầu tất cả các gói thầu còn lại từ tháng7/2012 và hoàn thành trong tháng 12/2012; phấn đấu hoàn thành thi công xây lắptrong năm 2013, thông xe kỹ thuật quý I/2014.

- Chủ động làm việc và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngànhThành phố, UBND các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa đẩy nhanh tiến độthực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đường vành đai 2 (đoạn Nhật Tân - CầuGiấy).

- Thống nhất về nguyên tắc với đề xuất của Sở GTVT và WB vềviệc xây dựng khu ga đề pô BRT của dự án tại ô đất có diện tích khoảng 4.000m2trong bến xe Yên Nghĩa. Sở GTVT triển khai thực hiện, đảm bảo ảnh hưởng thấpnhất đến hoạt động của bến xe.

- Làm việc với đại diện các bộ, ngành đề nghị phía WB xemxét rút ngắn thời gian, quy trình thẩm định, ban hành thư không phản đối trongcác bước thực hiện dự án.

2. Sở Quy hoạch kiến trúc:

Sở GTVT gửi hồ sơ ranh giới GPMB nút giao thông Bưởi giaiđoạn 1 (theo phạm vi cầu vượt trực thông Bưởi của dự án) đến Sở Quy hoạch kiếntrúc trước ngày 14/6/2012 để thẩm tra và Sở Quy hoạch kiến trúc phải xong thẩmtra, có văn bản chấp thuận trước 20/6/2012.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối, trình UBND TPbố trí đủ vốn đối ứng của Thành phố theo tiến độ thực hiện, trước mắt bố trí đủ125 tỷ đồng phục vụ chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng năm 2012 trên địa bànquận Tây Hồ và 60 tỷ đồng cho hoàn thành nhà N01 khu đô thị tây nam Đại họcThương mại và phần vốn tư vấn trong nước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các sở, ngành liên quanlàm việc với WB kiểm tra, rà soát các hạng mục đầu tư của dự án đề đảm bảo thựchiện, hoàn thành dự án đúng thời hạn.

4. Sở Xây dựng:

- Cân đối, bố trí đủ quỹ nhà tái định cư, nhà tạm cư theotiến độ thực hiện GPMB phục vụ dự án; bố trí tái định cư tại CT1 (556 căn), sốcòn lại: 120 căn tại nhà CT13 – khu đô thị Ciputra và 247 căn tại nhà N01 khuđô thị tây nam Đại học Thương mại; UBND quận Cầu Giấy, Tổng Công ty đầu tư vàphát triển hạ tầng UDIC hoàn thành nhà tái định cư này đúng tiến độ phục vụ kịpthời dự án;

- Yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường quản lý chất lượng nhà táiđịnh cư theo quy định, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chấtlượng xây dựng, tổ chức nghiệm thu chặt chẽ, đảm bảo mọi điều kiện cho nhân dânđến ở khu tái định cư sống và sinh hoạt thuận lợi.

5. Giao Ban chỉ đạo GPMB Thành phố chủ trì, phối hợp các sở,ngành kiểm tra, hướng dẫn Sở GTVT, UBND các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy,Đống Đa, Hà Đông và các đơn vị liên quan thực hiện GPMB theo quy định, hoànthành GPMB trong năm 2012.

6. Các sở, ngành Thành phố có liên quan và UBND các quận TâyHồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, rút ngắn thời gian xửlý công việc có liên quan để đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời phối hợp chặtchẽ với Sở GTVT để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tácGPMB, đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, kiên quyết xử lý cán bộ, đơn vịchậm triển khai nhiệm vụ được phân công;

- Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm vụ sự giải quyếtchậm trước Chủ tịch UBND Thành phô Hà Nội.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi