BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 459TCT/DNNN
V/v: Hạch toán cước kết nối, doanh thu phân chia

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trả lời công văn số 277/KTTKTC ngày14/01/2005 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thực hiện cước kết nối theo Quyết định số 148/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/8/2003 củaBộ Bưu chính Viễn thông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với doanh thu cước kết nối năm2003 căn cứ theo hướng dẫn tại Quyết định số 148/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/8/2003của Bộ Bưu chính Viễn thông, các đơn vị của Tổng công ty Bưu chính Viễn thôngViệt Nam xác định lại doanh thu cước kết nối, đối chiếu với số liệu doanh thucước, thuế GTGT đã thực hiện phân chia đề xuất hóa đơn điều chỉnh. Hóa đơn điềuchỉnh ghi rõ điều chỉnh doanh thu, thuế GTGT (từ thời gian… đến thời gian…).Thời điểm thực hiện hạch toán điều chỉnh doanh thu, thuế GTGT là thời điểm xuấthóa đơn điều chỉnh, căn cứ vào nội dung điều chỉnh đơn vị thực hiện kê khaithuế GTGT của tháng theo chế độ quy định.

Năm 2004 doanh thu cước kết nối,doanh thu phân chia giữa các đơn vị xuất hóa đơn trong tháng 1 năm 2005 đượchạch toán điều chỉnh vào số liệu quyết toán thuế TNDN và kê khai điều chỉnhthuế GTGT năm 2004. Các năm tiếp theo doanh thu cước kết nối, doanh thu phânchia giữa các đơn vị phát sinh trong tháng 12 nhưng xuất hóa đơn vào tháng 1năm tiếp theo sẽ được hạch toán, kê khai vào tháng 12 của năm trước (trên hóađơn ghi rõ cước kết nối, doanh thu phân chia của tháng 12).

Tổng cục Thuế thông báo Tổng côngty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Cục Thuế biết để hướng dẫn đơn vị thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc