BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45TCT/CS
V/v c/s thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 3373/CT - NV ngày 25/10/2002 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi về vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 9, mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ tài chính quy định “Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng dịch bệnh, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồi chức năng cho người cho người bệnh và dịch vụ thú ý” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Do vậy việc cung cấp các loại đặc chủng như thuốc mê, thuốc tê, thuốc kháng sinh... không thuộc các dịch vụ nêu trên nên phải chịu thuế GTGT theo quy định hiện hành.

2. Tại điểm 2.23, mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC quy định: “Giáo cụ dùng để giản dạy và học tập là các loại mô hình, hình vẽ, thước kẻ, bảng, phấn, compa dùng để giảng dạy, học tập và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm” áp dụng mức thuế GTGT 5%.

Như vậy việc cơ sở kinh doanh bán bàn ghế cho trường học không thuộc danh mục áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo hướng dẫn nêu trên mà phải áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc