BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 46/BXD –KTXD
V/v: Bù giá vật liệu gói thầu số 3- Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 B Tây Ninh

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông

Trả lời Văn bản số 139/KTKH ngày04/3/2009 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông đề nghị hướng dẫntính bù giá vật liệu đối với gói thầu Số 3 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốclộ 22B Tây Ninh thuộc loại hợp đồng theo giá điều chỉnh theo các Thông tư củaBộ Xây dựng, về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bù giá vật liệu gói thầu số 3 -Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 B Tây Ninh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xâydựng giao thông

Ngày 18/3, Bộ Xây dựng đã cócông văn

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được ápdụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hìnhthức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định; Trường hợp Góithầu số 3 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22B Tây Ninh được các bên kýkết hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng điều chỉnh thì không thuộc đối tượngáp dụng của Thông tư này;

Việc điều chỉnh giá hợp đồng đốivới gói thầu Số 3 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22B Tây Ninh nói trênthực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên; Trường hợp trong hợp đồngcó nội dung chưa rõ thì chủ đầu tư và nhà thầu xác định rõ (nội dung điềuchỉnh, phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và căn cứ điều chỉnh) làm cơsở cho việc ký bổ sung giá hợp đồng để thanh toán, quyết toán.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công tycổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông thống nhất với chủ đầu tư để tổ chức thựchiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh