BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thẩm tra hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất công trình thủy lợi.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Hội Đập lớn và phát triển nguồnnước Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 02 CV/HĐLVN ngày 2/2/2012 củaHội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam về chi phí thẩm tra hồ sơ khảosát địa hình, địa chất công trình thủy lợi. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chất lượng công trình thì nhà thầukhảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tínhtrung thực và chính xác về kết quả khảo sát. Khi thẩm tra thiết kế cơ sở của dựán, thiết kế kỹ thuật, đơn vị tư vấn căn cứ vào các các tài liệu theo quy địnhcủa Nhà nước để thực hiện việc thẩm tra.

Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh