BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 46/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Ban quản lý các dự án trọng điểmphát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được các văn bản số 66/CBĐT-MPMU-VH ngày25/3/2010, văn bản 48/KH-MPMU-1 BH ngày 25/3/2010 và văn bản số 55/CBĐT-MPMU-VHngày 18/3/2010 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đềnghị hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dunghợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với các quy định của Nhà nước cóliên quan. Đối với các trường hợp như Ban quản lý các dự án trọng điểm pháttriển đô thị Hà Nội nêu tại các văn bản số 66/CBĐT-MPMU-VH văn bản48/KH-MPMU-1BH và văn bản số 55/CBĐT-MPMU-VH thì việc điều chỉnh hợp đồng thựchiện như sau:

1. Việc xác định và thanh toán các chi phí thiệt hại do chậmtiến độ thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên; trường hợp,trong hợp đồng các bên chưa thỏa thuận phương pháp xác định các chi phí này thìchủ đầu tư và nhà thầu có thể thỏa thuận bổ sung theo nguyên tắc tính đúng, đủvà phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Trường hợpcác bên không thống nhất được phương pháp xác định chi phí này thì có thể thuêđơn vị tư vấn độc lập để xác định.

2. Đối với các hạng mục chung và hạng mục trọn gói (tronghợp đồng các bên đã thỏa thuận là lumpsum và không điều chỉnh giá) thì sẽ khôngđược điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện.

3. Về điều chỉnh giá cho phần ngoại tệ: về nguyên tắc hợpđồng điều chỉnh giá được áp dụng cho cả phần nội tệ và phần ngoại tệ, trừtrường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác. Khi đó, trong hợp đồngcác bên phải thỏa thuận cụ thể nguồn chỉ số giá hoặc giá và các dữ liệu có liênquan (như xuất xứ đầu vào) áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng. Trườnghợp, trong hợp đồng các bên mới chỉ thỏa thuận điều chỉnh cho xuất xứ đầu vào lànội tệ (VNĐ) thì chủ đầu tư cần phải rà soát kỹ lại toàn bộ nội dung của hợpđồng để xác định đối với hợp đồng đó có được điều chỉnh phần ngoại tệ hay không(tiền Yên). Khi đã xác định là được điều chỉnh thì các bên cần thỏa thuận bổsung nguồn chỉ số giá hoặc giá áp dụng cho việc điều chỉnh, cũng như các dữliệu cần thiết cho việc điều chỉnh.

4. Về thời điểm tính trượt giá: theo văn bản 48/KH-MPMU-1 BHluật áp dụng cho hợp đồng đã quy định: “Luật là các luật hiện hành trên nướcCộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Như vậy, vào thời điểm đó, pháp luật ViệtNam quy định chỉ áp dụng đối với các hợp đồng điều chỉnh giá có thời gian thựchiện trên một (01) năm và chỉ được tính từ tháng thứ 13 kể từ thời điểm bắt đầuthực hiện hợp đồng.

5. Về quyết định của Kỹ sư tư vấn: kỹ sư tư vấn trong điềukiện hợp đồng xây dựng của FIDIC (sách đỏ) chỉ có quyền giải thích hợp đồng,thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký, không có quyền sửa đổi hợp đồng.

6. Về Phụ lục hợp đồng: đối với các công việc phát sinh nằmngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết; các bổ sung,làm rõ các điều khoản, điều kiện của hợp đồng đều phải ký phụ lục hợp đồng.

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nộicăn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh