CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/CP-QHQT
V/v Tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị nêu tại báo cáo đánh giá kết quả hợp tác và đầu tư của Tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế tại Việt Nam trong 15 năm (1987-2002) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 68/BC-TBXH ngày 24 tháng 12 năm 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối vận động các nguồn viện trợ xây dựng làng trẻ em SOS Quốc tế tại Việt Nam và chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện dự án theo đúng quy định.

2. Các địa phương chịu trách nhiệm chính về công tác tiếp nhận, quản lý điều hành thực hiện các dự án xây dựng Làng trẻ SOS quốc tế Việt Nam.

3. Đồng ý về chủ trương việc tiếp nhận hai dự án xây dựng 2 Làng trẻ em SOS tại Thanh Hoá và Quảng Bình. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các địa phương lập hồ sơ, dự án trình duyệt theo quy định./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm