TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 46/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu AK

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan Tỉnh Bắc Ninh.

Trảlời công văn số 18/HQBN-NV ngày 8/1/2013 của Cục Hải quan Tỉnh Bắc Ninh về việcvướng mắc chữ ký C/O mẫu AK số tham chiếu 010-12-03033 do Hàn Quốc cấp, CụcGiám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổngcục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Hàn Quốc xác minh C/Omẫu AK dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn