BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM
NGOÀI NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 46/QHTVLNN
V/v thực hiện các quy định về thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CácDoanh nghiệp hoạt động dịch vụ - đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộivà Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước,các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàiđịnh kỳ hàng quý, năm phải lập báo cáo quyết toán và thu nộp tiền đóng góp Quỹtheo đúng quy định. Riêng đối với các báo cáo quyết toán năm, chậm nhất là cuốiquý I năm sau, doanh nghiệp phải hoàn thành việc đóng góp và lập báo cáo quyếttoán gửi về Quỹ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có trách nhiệm đề nghị Quỹ cấpGiấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, cấp tài liệu bồi dưỡngkiến thức kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuynhiên, đến nay vẫn còn tình trạng các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ cácquy định về thu, nộp tiền đóng góp Quỹ theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy địnhvề thu nộp tiền đóng góp Quỹ, đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho người laođộng, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một sốnội dung sau:

1. Lập, nộp báo cáo quyết toán và thu nộp tiền đónggóp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước:

- Rà soát việc thực hiện báo cáo quyết toán, thunộp tiền đóng góp Quỹ của các năm trước và năm 2012, đối với những doanh nghiệpchưa hoàn thành đầy đủ việc báo cáo quyết toán và thu nộp tiền đóng góp Quỹ,thực hiện dứt điểm việc báo cáo và đóng góp đầy đủ số tiền còn thiếu về Quỹ hỗtrợ việc làm ngoài nước;

- Tiếp tục thực hiện việc lập, nộp báo cáo quyếttoán và thu nộp tiền đóng góp Quỹ quý I năm 2013.

2. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợviệc làm ngoài nước.

Để người lao động trước khi đi làm việc ở nướcngoài tham gia đóng góp Quỹ đều được cấp Giấy chứng nhận tham gia đóng góp Quỹ,Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đề nghị doanh nghiệp có văn bản đề nghị cấp Giấychứng nhận gửi về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, theo hướng dẫn tại Công vănsố 29/QHTVLNN-BĐH ngày 28/8/2008 của Ban điều hành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoàinước về việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việclàm ngoài nước.

3. Đăng ký cấp, phát tài liệu bồi dưỡng kiến thứccần thiết cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hiện nay, Quỹ đang có tài liệu bồi dưỡng kiến thứccần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với thị trường:Malaysia, Ả rập xê út, Macau và U.A.E để cấp miễn phí cho người lao động. Đểđảm bảo quyền lợi và người lao động có tài liệu học tập, Quỹ đề nghị doanhnghiệp có văn bản đăng ký cấp tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho người lao độngtheo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Mục II, Thông tư Liên tịch số11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008. Doanh nghiệp chỉ đề nghị cấp những tàiliệu Quỹ đã có và đối với thị trường mà doanh nghiệp được phép đưa người laođộng đi làm việc ở nước ngoài. Doanh nghiệp có thể nhận trực tiếp tài liệu tạiQuỹ hoặc đề nghị Quỹ chuyển qua đường Bưu điện sau khi đã có văn bản đề nghịxin cấp.

Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thông báo để doanhnghiệp biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh,doanh nghiệp liên hệ về Quỹ theo số điện thoại: 04.39387273 hoặc 04.38249517,máy lẻ 505; 506 để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thú trưởng Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Vụ KH-TC;
- Cục QLLĐNN;
- Lưu: VT, Quỹ HTVLNN.

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Ngọc Quỳnh