TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/TANDTC-KHTC
V/v thực hiện quy định về cam kết giải ngân và đấu thầu qua mạng đối với các dự án trin khai năm 2021.

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Chủ đầu tư các dự án thuộc hệ thống Tòa án nhân dân.

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021, Công văn 813/BKHĐT-TH ngày 09/02/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 và kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công theo yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ đầu tư các dự án thuộc hệ thống Tòa án nhân dân thực hiện một snhiệm vụ sau:

1. Triển khai thực hin nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công:

- Chđầu tư các dự án khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu theo tiến độ của từng dự án.

- Phối hợp với Ban quản lý dự án chủ động xây dựng ngay kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý, cam kết việc thực hiện kế hoạch và báo cáo Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 10/3/2021. (Kèm theo biểu mẫu cam kết tiến độ thực hiện dự án và giải ngân).

- Nghiên cứu, đưa ra các giải pháp và tập trung trọng điểm công tác giải ngân vốn.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Xử lý nghiêm các cá nhân trong đơn vị cố tình cản tr, gây khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án.

- Kịp thời báo cáo Tòa án nhân dân tối cao những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai và giải ngân ca dự án mà chủ đầu tư không thể tháo gỡ để có biện pháp điều chuyển bảo đảm không mất vốn của hệ thống Tòa án nhân dân.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện và kế hoạch giải ngân đã cam kết.

2. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng:

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản cam kết (Giấy cam kết) mới nhất năm 2022

Theo Công văn số 17/TANDTC-KHTC ngày 04/02/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 ca Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đm dự thầu, bảo đm thực hiện hợp đồng không được hoàn tr, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chủ đầu tư các dự án thuộc hệ thống Tòa án nhân dân nghiêm túc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng đi với các gói thầu thực hiện năm 2021, cụ thể như sau:

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% đi với các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh theo lộ trình sau:

STT

Loại gói thầu

Giá gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

2021

1

Các gói thầu thuộc lĩnh vực dịch vụ phi tư vấn, tư vấn, mua sắm hàng hóa

≤ 10 tỷ đồng

2

Các gói thầu xây lắp

≤ 20 tỷ đồng

3

Tỷ lệ tối thiểu số lượng gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng

70%

4

Tỷ lệ tối thiểu giá trị gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng

35%

Trên đây là một số nội dung yêu cầu của Tòa án nhân dân tối cao trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện, công tác giải ngân và đấu thầu qua mng các dự án triển khai năm 2021. Đnghị Chđầu tư các dự án thuộc đối tượng nêu trên nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn V
ăn Du - Phó Chánh án (đ c/đ);
- Lưu VP, VTKHTC.

TL. CHÁNH ÁN
CỤC TRƯỞNG
CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Lương Văn Việt

 

Tên đơn vị quyết định đầu tư:
Tên chủ đầu tư:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

CAM KẾT THỰC HIỆN GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

DỰ ÁN: …………….

(Gửi kèm Công văn số 46/TANDTC-KHTC ngày 02/03/2021 của Tòa án nhân dân tối cao)

Đơn vị: triệu đồng

>> Xem thêm:  Mẫu bản cam kết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

STT

Kế hoạch vn đầu tư nguồn NSTW

Cam kết gii ngân theo tháng/Quý

Ghi chú

Tháng 3/2021

Quý I/2021

Tháng 4/2021

Tháng 5/2021

Tháng 6/2021

Quý II/2021

Tháng 7/2021

Tháng 8/2021

Tháng 9/2021

Quý III/2021

Tháng 10/2021

Tháng 11/2021

Tháng 12/2021

Quý IV/2021

Tháng 01/2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Kế hoạch vn đu tư năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kế hoạch vn đu tư năm 2020 được phép kéo dài sang năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Chủ đầu tư