BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 46/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng muối NK

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mạiThiên Phú Lộc.
(Đ/c: 374 Phạm Hùng, P5, Q8, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 128/2014/CV-TPL ngày27/11/2014 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Phú Lộc đề nghị hướng dẫnáp mã thuế mặt hàng “Muối tinh khiết (Pure dried vacuum salt)” nhập khẩu từTrung Quốc. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTCngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì:

Nhóm 25.01 bao gồm các mặt hàng là “Muối (kể cả muối ăn và muối đãbị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở dạng dung dịch nướchoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy; nước biển.”

Mã số 2501.00 10 “- Muối ăn”

Mã số 2501.00.20 “- Muối mỏ”

Mã số 2501.00.50 “- Nước biển”

Mã số 2501.00.90 “- Loại khác”.

Để phân loại chính xác mặt hàng nhập khẩu nêu trên cần phảicăn cứ vào hồ sơ, tài liệu, hàng hóa thực tế nhập khẩu và kết quả phân tíchhàng hóa.

Do công văn đề nghị hướng dẫn áp mã của Công ty chưa gửi kèmhồ sơ, tài liệu liên quan đến mặt hàng nhập khẩu nên Tổng cục Hải quan chưa đủcơ sở để trả lời mã số cụ thể đối với mặt hàng “Muối tinh khiết (Pure driedvacuum salt)”. Đề nghị Công ty gửi bổ sung hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, kết quảphân tích hàng hóa về Tổng cục Hải quan hoặc Chi cục Hải quan nơi Công ty làmthủ tục nhập khẩu để được xác định mã số cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT,
TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái