THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/TTg-KTN
V/v lựa chọn nhà khai thác các bến cảng Cái Mép và Thị Vải thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6969/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2011) về đề nghị áp dụng hình thức chỉđịnh thầu để lựa chọn nhà khai thác các bến cảng Cái Mép và Thị Vải thuộc Dự ánđầu tư xây dựng Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức chỉ định thầu đểlựa chọn nhà khai thác các bến cảng Cái Mép và Thị Vải như đề nghị của Bộ Giaothông vận tải tại công văn số 6969/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2011 vớiđiều kiện các doanh nghiệp của Việt Nam phải tự thu xếp được nguồn vốn, bảo đảmsự cân bằng và ổn định về tài chính của doanh nghiệp.

2. Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc chỉ định thầu để lựachọn nhà khai thác các bến cảng Cái Mép và Thị Vải của Dự án đầu tư xây dựngCảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủtướng Chính phủ quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng:
Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải