BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/XNK-CN
V/v mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất và nội địa

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Nissei Plastic Việt Nam
(P3A03, 8A Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q.1, TP HCM)

Trả lời công văn số 08/NS-VN ngày22 tháng 02 năm 2013 của Công ty TNHH Nissei Plastic Việt Nam về việc bán hànghóa có nguồn gốc nhập khẩu do Công ty nhập khẩu cho doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài chế xuất (doanh nghiệp FDI chế xuất) và bán ra nước ngoài, Cục Xuấtnhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1- Trường hợp Công ty bán hàng hóanhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất:

Hoạt động bán hàng hóa có nguồn gốcnhập khẩu của Công ty TNHH Nissei Plastic Việt Nam cho doanh nghiệp chế xuấtnhằm mục đích đầu tư sản xuất, thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị; làm nguyênvật liệu phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm… để triển khai dự án đầu tư củachính doanh nghiệp chế xuất thuộc phạm vi điều chỉnh về quan hệ mua bán hànghóa giữa doanh nghiệp FDI chế xuất và nội địa thực hiện theo quy định tại điểm6 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại(nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công,thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Theo đó, khi Công ty TNHH NisseiPlastic Việt Nam bán hàng hóa có nguồn gốc sản xuất tại nước ngoài (do chínhCông ty nhập khẩu hoặc mua lại từ doanh nghiệp khác) cho doanh nghiệp FDI chếxuất nhằm mục đích nêu trên thuộc phạm vi điều chỉnh thực hiện quyền phân phối.

2- Trường hợp Công ty bán hàng hóanhập khẩu ra nước ngoài:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị địnhsố 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết LuậtThương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếpđến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,"quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu".

Đối với trường hợp xuất khẩu hànghóa do chính doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu, Bộ Công Thươngđang trao đổi ý kiến với các Bộ liên quan và sẽ có hướng dẫn Công ty thực hiện.

Bộ Công Thương thông báo để Công tybiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- TCHQ;
- Cục HQ TP HCM;
- Lưu: VT, XNK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà