BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 460/BXD-HĐXD
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Cadian Việt Nam.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1711/SKHĐT-ĐKĐT ngày05/3/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến vềbổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Cadian Việt Nam. Sau khi xem xét,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Cadian Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tưnước ngoài được thành lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư số411043000690 ngày 21/7/2008 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp để sản xuất phầnmềm tin học; xử lý dữ liệu trên phần mềm CAD. Đến nay, doanh nghiệp đề nghịđăng ký bổ sung mục tiêu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế kết cấucông trình xây dựng dân dụng thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhậnđầu tư điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khihoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với côngviệc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, sau khi được cấpgiấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, đề nghị quý Sở gửi văn bản cho cơ quan nhànước quản lý về xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinhdoanh của doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Sở XD TP. HCM,
- Lưu VT, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh