TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 460/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP XNK Hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn
Địa chỉ: 3-5/1 Phan Văn Trường, Quận 1, TP.HCM.
Mã số thuế: 0302565863.

Trả lời văn thư số 144/AS ngày 09/01/2012của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 11; Điều 12 Chương III Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về ban hành bổ sungmột số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân:

“Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổtức mà cá nhân thực nhận từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 31/12/2012 do đầu tưvào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp.

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu (được trảthay cho cổ tức) trong thời gian từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 31/12/2012 thìcá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức.”;

“Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhậptừ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân trong giai đoạn từ ngày01/08/2011 đến hết ngày 31/12/2012”.

- Căn cứ Điểm 1 Công văn số 12501/BTC-CST ngày20/09/2010 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong cáccông ty cổ phần:

“Về việc phân biệt giữa chuyển nhượng chứng khoán vàchuyển nhượng vốn đối với chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần:

- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong cáccông ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán là chuyển nhượng chứngkhoán, áp dụng quy định về thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán.

- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong các côngty cổ phần không thuộc trường hợp nêu trên áp dụng quy định về đối với hoạtđộng chuyển nhượng vốn.

Việc xác định cô

ng ty cổ phần là công ty đại chúng căn cứ vào Điều25, 26 Luật Chứng khoán”.

1. Về miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

Trường hợp Công ty chi trả cổ tức cho các cổ đông là cánhân thì thu nhập từ cổ tức mà cá nhân thực nhận từ ngày 01/08/2011 đến hếtngày 31/12/2012 thuộc diện được miễn thuế TNCN theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều11 Chương III Thông tư số 154/2011/TT-BTC .

2. Về giảm thuế TNCN đối với thunhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

Trường hợp nếu Công ty đáp ứng điềukiện là Công ty đại chúng theo quy định tại Điều 25, 26 Luật Chứng khoán, cáccổ đông (cá nhân) có chuyển nhượng cổ phần đã đầu tư tại Công ty thì thu nhập từchuyển nhượng cổ phần của các cổ đông là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán(trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu được trả thay cổ tức thuộc diện đượcmiễn thuế TNCN theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 11 Chương III Thông tư số154/2011/TT-BTC ) thuộc diện được giảm 50% thuế TNCN theo hướng dẫn tại Điều 12Chương III Thông tư số 154/2011/TT-BTC .

Trường hợp Công ty không đáp ứngđiều kiện là Công ty đại chúng theo quy định tại Điều 25, 26 Luật Chứng khoánthì thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân (trừ thu nhập từ chuyểnnhượng cổ phiếu được trả thay cổ tức thuộc diện được miễn thuế TNCN theo hướngdẫn tại Khoản 1 Điều 11 Chương III Thông tư số 154/2011/TT-BTC ) là thu nhập từhoạt động chuyển nhượng vốn không thuộc diện được giảm 50% thuế TNCN theo hướngdẫn tại Điều 12 Chương III Thông tư số 154/2011/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên
-Phòng Pháp chế
-Phòng Kiểm tra thuế số 4
-Lưu (TTHT, HC)
0082 (1761-09/01/12)-CTT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Trọng Hạnh