TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------------------
V/v: Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia và Thái Lan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)
Trả lời công văn số 724/TCDL-LH ngày 17/07/2012 của Tổng cục Du lịch về việc giải quyết thủ tục hải quan cho phương tiện vận tải của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia và Thái Lan qua cửa khẩu đường bộ, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 6459/BGTVT-HTQT ngày 17/9/2009, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn Công ty Du lịch VIETTRAVEL liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm xuất, tái nhập theo qui định đối với 43 xe ôtô (loại xe: bao gồm xe 4 chỗ, 7 chỗ và 16 chỗ) của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia và Thái Lan qua cửa khẩu đường bộ do Công ty Du lịch VIETTRAVEL tổ chức, cụ thể là:
- Tạm xuất và tái nhập qua cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang;
- Thời gian: từ ngày 25/07/2012 đến ngày 01/08/2012.
Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Du lịch được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Du lịch VIETTRAVEL (đ/c: 190 Pasteur, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh An Giang (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).
CỤC TRƯỞNG
Vũ Quang Vinh