BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 460/LĐTBXH-BVCSTE
V/v hướng dẫn công tác bảo vệ,chăm sóc trẻ em năm 2014

Nội,ngày25tháng02 năm 2014

Kính gửi:y ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Năm 2013, trong bối cảnh kinh tế, xã hội còn nhiềukhó khăn, nhưng với sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, các t chức đoàn th và gia đình, công tác bảo vệ, chămsóc trẻ em cơ bản đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng đangđứng trước khó khăn, thách thức mới. Tình trạng phân hóa giàu nghèo, phân tầngxã hội, bất bình đng về cơ hội phát trin giữa các nhóm trẻ em dẫn đến nguycơ gia tăng trẻ em lao động, trẻ em lang thang, tai nạn thương tích trẻ em, trẻem vi phạm pháp luật; tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại diễn ra phức tạp.Trước tình hình đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị trong năm 2014 y ban nhân dân các tỉnh, thành ph tập trung chỉ đạo các hoạt độngsau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chínhtrị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảovệ trẻ em trong tình hình mới ở các cấp chính quyền, các ngành. Đẩy mạnh các hoạtđộng truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thựchiện quyền trẻ em với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các t chức đoàn thể, các tổ chức quốc tếvà trẻ em. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc phát động phong trào “Toàn dân chămsóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”. Biu dương, nhân rộng các đin hình tiên tiến trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phát hiện, ngănchặn, giải quyết, khắc phục kịp thời các hành vi, vụ việc xâm hại, ngược đãi, bạolực, bóc lột và sao nhãng đối với trẻ em.

2. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2012- 2020của địa phương với các nhóm hoạt động: (i) Truyền thông, giáo dc, vận động xã hội đ nâng cao nhận thức và chuyn đi hành vi thực hiện các quyền của trẻ em; (ii) Nghiên cứu,xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và giáo dụctrẻ em; (iii) Củng cố hệ thng t chức, nâng cao năng lực cán bộ, cộngtác viên. Chỉ đạo các Sở, ban ngành xác định, lng ghép thực hiện các nội dung, chỉ tiêu bảo vệ, chăm sóc,giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Tiếp tục trin khai thực hiện Chươngtrình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011- 2015 với các nhóm hoạt động: (i) Truyềnthông, giáo dục, vận động xã hội bảo vệ, chăm sóc trẻ em; (ii) Nâng cao năng lựccho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên thực hiện công tác bảo vệ,chăm sóc trẻ em; (iii) Xây dựng và phát trin hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; (iv) Xây dựng và nhân rộngcác mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em theo Quyếtđịnh số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chun xã, phường phù hợp với trẻ em, lấychỉ tiêu xã, phường phù hợp với trẻ em làm cơ sở đánh giá kết quả của địaphương trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

5. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ trưởngBộ Lao động - Thương binh và xã hội về Tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng chốngtai nạn thương tích trẻ em, chú trọng phòng, chống đuối nước trẻ em. Tăng cườngtruyền thông nâng cao nhận thức và hành động cho toàn xã hội về bảo vệ, chămsóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

6. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trìnhphòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013 - 2015; Quyết định số55a/ 2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ phẫuthuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh; Kế hoạch liên ngành số 39/KHLN-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 15/10/2013 thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáodục trẻ em giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Bộ Giáo dục và Đào tạogiai đoạn 2013-2020.

7. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của địaphương t chức các hoạt động bảo vệ,chăm sóc trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em và các ngày L, Tết c truyền dân tộc. Xây dựngcác công trình dành cho trẻ em và t chức các hoạt động thiết thực cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặcbiệt, trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trên các địa bàn khó khăn; khuyếnkhích, hỗ trợ các hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em, hoạt động củacác nhóm trẻ, các diễn đàn trẻ em. Thúc đy các hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em; duy trì và phát trin mô hình các câu lạc bộ, các nhómtrẻ em.

8. Triển khai và vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu về bảo vệ, chăm sóc trẻem. Tổ chức rà soát tình hình trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtnói riêng. Triển khai đánh giá xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ emtheo “Bộ chỉ số xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em”.

9. Tăng cường kim tra, thanh tra, giám sát,đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻem ở địa phương, đặc biệt ở cấp cơ sở; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trongquá trình thực hiện các chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thựchiện quyền trẻ em. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi, giám sát việc cấpphát thẻ bảo him y tế và việc khám chữa bệnhkhông phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tui.

10. Tiếp tục kiện toàn t chứcvà nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ,chăm sóc trẻ em. Ưu tiên củng cố, phát trin cơ cu t chức và cơ chế phối hợp bảo vệ,chăm sóc trẻ em các cấp; bố trí cán bộ chuyên trách bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấphuyện và phát trin mạng lưới cộng tác viênthôn, bản.

11. Định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em v Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội(thông qua Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em) vào các ngày 25/5 và 20/11 theo mẫu báocáo đính kèm, đồng thời thông tin, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất, nổicộm có liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em để phối hợp chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục BVCSTE; Vụ KHTC; Văn phòng Bộ;
- Sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp