BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 460/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Tiếp theo công văn số 447/GSQL-THvề việc xác minh C/O mẫu D số tham chiếu 0004457KTG/2012 do Indonesia cấp ngày06/6/2012, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu Dcủa Indonesia đã có thư số 510/11-61ddag/2013 ngày 03/1/2013 xác nhận C/O sốtham chiếu nêu trên là hợp lệ. Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàngcó liên quan và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơnvị được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Trí Minh (thay trả lời công văn số 937/GSQL-TH ngày 11/12/2012);
(Đ/c: 65 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn