BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

Số: 460/TCT-CS
V/v: trả lời chính sách thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Bình.

Trả lời công văn số 1346/CV-TTr ngày 07/8/2009 của Cục thuế tỉnh Quảng Bình về việc xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa để hưởng chế độ giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục I, Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên quy định: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

"- Có vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hiện đang có hiệu lực trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 không quá 10 tỷ đồng; trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng. Có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng; trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 thì số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu không quá 300 người."

Căn cứ theo quy định trên thì việc xem xét xác định loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa để được hưởng ưu đãi giảm và gia hạn đối với tiêu chí vốn được căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hiện đang có hiệu lực trước ngày 01/01/2009.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Bình biết và thông báo cho đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PC, CS (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương