THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 460/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu công tác lập dự án, thiết kế công trình cầu Cửa Đại và đường dẫn hai đầu cầu.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 619/TTr-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009), ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1931/BKH- QLĐT ngày 24 tháng 3 năm 2009) vềviệc chỉ định thầu công tác lập dự án, thiết kế công trình cầu Cửa Đại và đườngdẫn hai đầu cầu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Nam được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với công tác lập dự án,thiết kế công trình cầu Cửa Đại và đường dẫn hai đầu cầu.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngNam chịu trách nhiệm về năng lực của Nhà thầu, quyết định theo thẩm quyền vàtriển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải