ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 460/UBND-KGVX
V/v học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- SLao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Y tế;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 456/TTrLN : GDĐT-YT ngày 15/02/2021 của liên S: Giáo dục và Đào tạo và Y tế; T trình s765/TTr-SLĐTBXH ngày 15/02/2021 đề nghị cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của liên S: Giáo dục và Đào tạo và Y tế tại Tờ trình số 456/TTrLN: GDĐT-YT ngày 15/02/2021, của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 765/TTr-SLĐTBXH ngày 15/02/2021 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021. Trong thời gian này các trường, các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến qua internet để đảm bảo chương trình học tập.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, SLao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bo đúng quy định pháp luật và Thành ph.

3. Giao SY tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã, các trường, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- Đ/c Bí thư Th
ành ủy;
- Các Bộ: Giáo dục v
à Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực H
ĐND Thành phố;
- Ch
tịch UBND Thành phố;
- Các PC
T UBND Thành ph;
- VP
UB: CVP, Các PCVP; Các phòng: KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng