BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4600/BHXH-THU
V/v hướng dẫn bổ sung Công văn 2300/BHXH-THU ngày 04/7/2013 của BHXH TP.HCM về việc hướng dẫn gộp sổ đối với người lao động có nhiều sổ BHXH.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Các phòng chức năng thuộc BHXH thành phố;
- Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình bản mới nhất do tòa án phát hành năm 2020

Để thống nhất giải quyết một số vấn đề còn vướngmắc qua quá trình thực hiện nghiệp vụ gộp sổ đối với người lao động (NLĐ) cónhiều sổ bảo hiểm xã hội (BHXH); tiếp theo công văn 2300/BHXH-THU ngày04/7/2013 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn gộp sổ đối với ngườilao động có nhiều sổ BHXH (dưới đây gọi tắt là công văn 2300), BHXH Thành phố hướngdẫn bổ sung, điều chỉnh một số nội dung và quy trình nghiệp vụ gộp sổ BHXH nhưsau:

I. Bổ sung mục I công văn 2300:

Ngoài việc rà soát khi cấp sổ mới,khi chốt sổ BHXH và khi giải quyết chế độ hưu trí trợ cấp BHXH 1 lần theo hướngdẫn tại điểm 1, điểm 2, điểm 3 mục I, công văn 2300; khi tiếp nhận giải quyếtcác loại hồ sơ sau đây, cán bộ nghiệp vụ phải căn cứ số CMND của NLĐ, thực hiệnrà soát dữ liệu trên phần mềm SMS, để kiểm tra tình trạng cấp số sổ cho NLĐ.

1. Rà soát khi giải quyết hồ sơgộp sổ BHXH do đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) hoặc NLĐ chủ động nộp.

2. Rà soát khi giải quyết hồ sơđiều chỉnh nhân thân tham gia BHXH.

3. Rà soát khi giải quyết hồ sơcấp mất, cấp hỏng sổ BHXH.

II. Điều chỉnh, bổ sung cácnguyên tắc xử lý gộp sổ, hướng dẫn tại mục II công văn 2300:

1. Bổ sung nguyên tắc 1: Trườnghợp NLĐ đã chốt sổ nghỉ việc và hiện tại không tham gia BHXH, được nộp hồ sơtrực tiếp tại cơ quan BHXH chốt sổ sau cùng để giải quyết gộp sổ.

2. Thay nội dung nguyên tắc 2, mụcII, công văn 2300 bằng nội dung mới là: Gộp tất cả dữ liệu đóng BHXH, BHTN chưahưởng về sổ gốc, là sổ có quá trình tham gia BHXH sớm nhất nhưng chưa hưởng(hoặc chưa hưởng hết) trợ cấp 1 lần, trợ cấp thất nghiệp và giữ lại số sổ đó đểtiếp tục tham gia BHXH; thu hồi và hủy các sổ (và số sổ) cấp trùng. Nếu quátrình tham gia BHXH đầu tiên được quản lý bằng số sổ tạm, hoặc sổ không đượcNLĐ thừa nhận thì số sổ BHXH liền kề sau đó là số sổ gốc.

3. Hủy bỏ nguyên tắc 4.1 mục IIcông văn 2300.

>> Xem thêm:  Ủy quyền cho người khác làm thủ tục sang tên xe máy (ô tô) được không?

4. Khi thực hiện nguyên tắc 4.2mục II công văn 2300 mà NLĐ không chấp thuận phương án bỏ thời gian đóng BHTNdo đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần sai quy định, thì chuyển hồ sơ sang Thanh tra SởLĐTB&XH xử lý việc nhận trợ cấp sai quy định.

5. Thay nội dung nguyên tắc 5, mụcII, công văn 2300 bằng nội dung mới là: Trường hợp NLĐ không thừa nhận quátrình tham gia BHXH (có đơn cam kết), thì cơ quan BHXH lập biên bản hủy sổ vàkhóa quá trình đóng BHXH bằng phương án KB, KT. Đơn cam kết của NLĐ có phê duyệtcủa Giám đốc BHXH quận, huyện, hoặc Trưởng phòng Thu BHXH Thành phố để thay thếcho sổ thu hồi.

6. Thay nội dung nguyên tắc 6, mụcII, công văn 2300 bằng nội dung mới là: Trường hợp đơn vị nợ tiền BHXH nên chưachốt sổ được, thì thực hiện theo công văn 2055/BHXH-THU ngày 21/06/2013 củaBHXH TP.Hồ Chí Minh

7. Thay nội dung nguyên tắc 7, mụcII, công văn 2300 bằng nội dung mới là: Cấp lại tờ bìa sổ BHXH để giao cho đơnvị hiện tại quản lý trong trường hợp sổ đã nộp khi giải quyết trợ cấp BHXH 1lần, nhưng NLĐ vẫn tiếp tục khai báo số sổ này để tham gia BHXH tại đơn vị mới.

III. Hướng dẫn các quy trìnhliên quan đến công tác gộp sổ BHXH tại các Phòng nghiệp vụ, hoặc các bộ phận(dưới đây gọi tắt là bộ phận) Thu, Cấp sổ thẻ, Chế độ BHXH:

1. Quy trình giải quyết hồ sơcấp số sổ BHXH mới

Bộ phận thu tiếp nhận hồ sơ tăngmới của đơn vị, căn cứ CMND vào chương trình SMS thực hiện rà soát tình trạngcấp số sổ cho NLĐ.

- Chỉ cấp số sổ mới nếu không pháthiện được NLĐ có bất kỳ số sổ nào

- Trường hợp phát hiện NLĐ đã có 1số sổ thì ghi nhận tăng mới BHXH theo số sổ đó. Nếu phát hiện NLĐ có nhiều sốsổ, thì tạm thời lấy số sổ được BHXH Thành phố cấp sau cùng và in phiếu yêu cầugộp sổ P01-ĐV chuyển đơn vị.

- Trường hợp không phát hiện số sổnào, nhưng trong phần khai báo tăng mới BHXH đơn vị có ghi số sổ BHXH do tỉnh,thành phố khác cấp, thì dùng số sổ của đơn vị khai báo.

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên xe máy khi bị mất hồ sơ gốc ? Đăng ký biển số xe máy như thế nào ?

2. Quy trình giải quyết hồ sơchốt sổ BHXH khi NLĐ có nhiều sổ

Bộ phận cấp sổ thẻ khi giải quyếthồ sơ chốt sổ, nếu phát hiện NLĐ có nhiều sổ thì thực hiện:

- Chốt sổ trên chương trình SMS;In mẫu 07/SBH , in phiếu yêu cầu gộp sổ P01- ĐV và cắt góc sổ BHXH.

- Trả lại sổ BHXH đã cắt góc, kèmmẫu 07/SBH và phiếu yêu cầu gộp sổ P01-ĐV cho đơn vị.

- Khi đơn vị nộp bổ sung đầy đủ sổkèm theo phiếu yêu cầu gộp sổ BHXH, nơi gộp sổ sẽ tiến hành gộp và chốt sổ theoquy định.

Lưu ý: Trường hợp NLĐ đi nộp hồ sơ trực tiếp thì dùng phiếu yêu cầu gộpsổ P02-CN.

3. Quy trình giải quyết hồ sơhưu trí, trợ cấp 1 lần khi NLĐ có nhiều sổ

Bộ phận chế độ BHXH khi giải quyếthồ sơ hưu trí, hưởng trợ cấp 1 lần, nếu phát hiện NLĐ có nhiều sổ thì thực hiện:

- In phiếu yêu cầu gộp sổ P01-ĐVvà cắt góc sổ BHXH

- Trả lại hồ sơ chưa giải quyếtchế độ, sổ BHXH và phiếu yêu cầu gộp sổ cho đơn vị.

>> Xem thêm:  Sang tên xe máy thủ tục thực hiện như thế nào ? Chi phí sang tên xe máy

Lưu ý: Trường hợp NLĐ đi nộp hồ sơ trực tiếp thì dùng phiếu yêu cầu gộp sổP02-CN.

4. Quy trìnhgiải quyết hồ sơ gộp sổ BHXH do đơn vị SDLĐ hoặc NLĐ chủ động nộp

Bộ phận thu khi giải quyết hồ sơgộp sổ, nếu phát hiện NLĐ có nhiều sổ hơn số sổ đã nộp theo hồ sơ thì thực hiện:

- In phiếu yêu cầu gộp sổ P01-ĐVvà cắt góc các sổ BHXH đã nộp để chuyển trả lại cho đơn vị.

- Khi NLĐ bổ sung đầy đủ sổ kèmtheo phiếu yêu cầu gộp sổ BHXH, nơi gộp sổ sẽ tiến hành gộp sổ theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp NLĐ đi nộp hồ sơ trực tiếp thì dùng phiếu yêu cầu gộp sổP02-CN.

5. Quy trình giải quyết hồ sơ điều chỉnh nhân thân tham gia BHXH:

Bộ phận thu khi giải quyết hồ sơđiều chỉnh nhân thân, nếu phát hiện NLĐ có nhiều sổ thì thực hiện:

- Điều chỉnh nhân thân trên chươngtrình SMS, in phiếu yêu cầu gộp sổ P01-ĐV, cắt góc sổ BHXH (nếu sổ ghi sai thôngtin nhân thân) và chuyển hồ sơ cho bộ phận cấp sổ thẻ thực hiện tiếp quy trình.

- Bộ phận cấp sổ thẻ in thẻ BHYTđã được điều chỉnh để trả cho đơn vị cùng với sổ BHXH và phiếu yêu cầu gộp sổP01-ĐV.

>> Xem thêm:  Rút hồ sơ gốc khi sang tên xe có mất phí ? Thủ tục sang tên xe máy cũ

Lưu ý: Trường hợp NLĐ đi nộp hồ sơ trực tiếp thì dùng phiếu yêu cầu gộpsổ P02-CN.

6. Quy trìnhgiải quyết hồ sơ cấp mất, cấp hỏng sổ BHXH:

Bộ phận cấp sổ thẻ khi giải quyếthồ sơ cấp mất, cấp hỏng sổ BHXH, nếu phát hiện NLĐ có nhiều sổ thì thực hiện:

- Giải quyết cấp lại sổ mất, sổhỏng nhưng chỉ in mẫu 07/SBH và phiếu yêu cầu gộp sổ P01-ĐV để trả lại cho đơnvị.

- Khi NLĐ bổ sung đầy đủ sổ BHXH,kèm theo mẫu 07/SBH (thay cho sổ mất, sổ hỏng) và phiếu yêu cầu gộp sổ BHXH,nơi gộp sổ sẽ tiến hành gộp sổ theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp NLĐ đi nộp hồ sơ trực tiếp thì dùng phiếu yêu cầu gộp sổP02-CN.

7. Quy trìnhgộp sổ BHXH đối với trường hợp mượn, cho mượn hồ sơ tham gia BHXH:

Thay nội dung mục IV Công văn 2300bằng nội dung mới là: Khi giải quyết hồ sơ gộp sổ, nếu phát hiện NLĐ có thờigian tham gia BHXH trùng do mượn hoặc cho mượn hồ sơ thì hướng dẫn NLĐ điềuchỉnh nhân thân theo hướng dẫn tại công văn số 2609/BHXH ngày 25/7/2013, vềviệc phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sổ BHXH và thựchiện theo Quyết định xử lý của Thanh tra Sở Lao động Thương binh và xã hội(LĐTB&XH).

Lưu ý: Trong trường hợp người mượn hồ sơ của người khác tham gia BHXH đãhưởng trợ cấp 1 lần hoặc trợ cấp thất nghiệp thì không điều chỉnh lại nhânthân, mà thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4.2, mục IV của Công văn hướng dẫnnày.

8. Quy trìnhgiảm trùng thời gian đóng BHXH

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên xe máy khi mua khác tỉnh ? Đăng ký đổi biển số xe máy

8.1. Trường hợp sổ chưa chốt dođang làm việc, có thời gian tham gia BHXH trùng với sổ đã chốt, thì trả hồ sơlại cho đơn vị để điều chỉnh giảm thời gian đóng BHXH trùng trước khi gộp sổ.

8.2. Trường hợp các sổ đã chốt cóthời gian tham gia BHXH trùng:

8.2.1. Điều chỉnh giảm trùng thôngqua đơn vị nếu đơn vị đi nộp hồ sơ gộp sổ: Thực hiện theo điểm 2, mục III côngvăn 2300.

8.2.2. Điều chỉnh giảm trùng trựctiếp cho NLĐ nếu NLĐ đi nộp hồ sơ gộp sổ:

- Bộ phận thu lập phiếu yêu cầu(mẫu C02-TS) chuyển cho bộ phận chế độ BHXH để kiểm tra việc giải quyết các chếđộ BHXH đối với người lao động trong thời gian đóng trùng.

- Bộ phận Chế độ BHXH chuyển lạimẫu C02-TS phản hồi thông tin cho bộ phận Thu có nội dung xác nhận thu hồi sốtiền trợ cấp đã giải quyết (nếu có) để thực hiện tiếp quy trình gộp sổ.

- Bộ phận Thu lập 02 bản D02-TSđiều chỉnh giảm thời gian đóng trùng BHXH, BHTN theo mã GT0001x (hoặc GT0002x)và dự thảo 02 bản Quyết định trình Ban Giám đốc BHXH Thành phố phê duyệt chitrả tiền đóng trùng BHXH, BHTN cho NLĐ (Nội dung quyết định phải trừ các khoảntiền trợ cấp đã giải quyết nếu có). Gửi 01 bản cho bộ phận Kế hoạch Tài chínhlưu và làm thủ tục thanh toán tiền cho NLĐ, gửi BHXH quận huyện hoặc phòng Thu01 bản theo phân cấp quản lý thu. Chuyển 01 bản D02-TS cùng với hồ sơ gộp sổcho bộ phận Cấp sổ thẻ để trả cho NLĐ theo quy trình.

Lưu ý: Cách khai báo thêm mã đơn vị mới trong chương trình SMS:

- Mã khối Hx - Mã đơn vị GT0001xvới nội dung “Giảm trùng thời gian đóng BHXH trực tiếp cho NLĐ (Dùng cho đốitượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN)”

- Mã khối Xx - Mã đơn vịGT0002x với nội dung “Giảm trùng thời gian đóng BHXH trực tiếp cho NLĐ (Dùngcho đối tượng chỉ tham gia chế độ BHXH dài hạn)”

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên xe máy cũ khác tỉnh ai là người rút hồ sơ ?

9. Quy trìnhthực hiện đồng bộ chuyển dữ liệu về sổ gốc

Bộ phận thu sau khi thực hiện gộpsổ, chuyển quá trình về sổ gốc, đồng thời thông báo cho các đơn vị BHXH liênquan:

9.1. Gửi mẫu G01-NB vào folder“THÔNG BÁO GỘP SỔ” tương ứng từng Quận, Huyện thuộc Thành phố quản lý hoặcPhòng Thu theo định kỳ hàng tuần, thông qua đường truyền FTP. Giám đốc BHXH cácquận, huyện tổ chức triển khai và kiểm tra giám sát chặt chẽ quy trình này,không được để xảy ra vi phạm, đồng thời hàng tháng tập hợp bằng văn bản để gửicác đơn vị BHXH liên quan lưu trữ.

9.2. Gửi mẫu G02-NT đối với cácBHXH tỉnh, thành phố khác theo định kỳ hàng tuần, thông qua đường bưu điện.

9.3. Căn cứ nội dung thông báo mẫuG01-NB hoặc G02-NT, hằng quý BHXH Thành Phố (Phòng Thu) kiểm tra dữ liệu gộp sổtrên toàn Thành phố, để đảm bảo việc đồng bộ dữ liệu được thực hiện nghiêm túc.

Lưu ý: Chỉ có duy nhất đơn vị gửi thông báo làm biên bản hủy số sổ.

IV. Một số lưu ý khi xử lý nghiệp vụ liên quan đến gộp sổ BHXH:

1. Khi giải quyết hồ sơ gộp sổ,nếu có sổ BHXH đã hưởng trợ cấp 1 lần thì không chuyển quá trình của sổ đó về sổgốc, bộ phận thu khóa phương án CT; bộ phận cấp sổ thẻ thực hiện nghiệp vụ hủysổ. Trường hợp sổ hưởng trợ cấp 1 lần vẫn còn quá trình chưa hưởng hợp lệ thìbộ phận thu chuyển quá trình đó về sổ gốc, khóa phương án CT quá trình đãhưởng; bộ phận cấp sổ thẻ thực hiện nghiệp vụ hủy sổ.

2. Khi giải quyết hồ sơ gộp sổ,nếu có sổ BHXH mà NLĐ không thừa nhận thì không chuyển quá trình của sổ đó vềsổ gốc, chỉ khóa phương án KB, KT và lập biên bản hủy sổ đó. Trường hợp cùngmột số sổ nhưng có quá trình không được NLĐ thừa nhận, nếu còn quá trình thamgia ở những đơn vị khác hợp lệ thì chuyển quá trình đó về sổ gốc, khóa phươngán KB, KT quá trình không thừa nhận và lập biên bản hủy sổ.

3. Khi giải quyết hồ sơ gộp sổ,trong đó có sổ BHXH bị mất thì hướng dẫn đơn vị (hoặc NLĐ) làm thủ tục cấp mấtở cơ quan BHXH nơi chốt sổ đó trước khi gộp sổ theo hướng dẫn tại điểm 6 mụcIII công văn này.

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên đổi chủ xe máy theo quy định mới nhất của pháp luật hiện nay ?

4. Trường hợp, 1 số CMND nhưng có2 người đứng tên, phải yêu cầu NLĐ nộp CMND để đối chiếu và kiểm tra hồ sơ gốccủa NLĐ. Sau khi đã kiểm tra mà vẫn trùng CMND thì xử lý như sau:

4.1. Nếu không trùng họ tên, ngày,tháng, năm sinh thì giữ nguyên CMND của người đang giải quyết hồ sơ và thêm kýtự A vào trước dãy số CMND của người trùng.

4.2. Nếu trùng họ tên, ngày,tháng, năm sinh; người đang giải quyết hồ sơ có đơn cam kết không cho ngườikhác mượn hồ sơ hoặc trường hợp hồ sơ nêu tại điểm 7, mục III (lưu ý) trên đây,thì giữ nguyên CMND của người đang giải quyết hồ sơ; thêm ký tự B vào trước dãysố CMND của người trùng.

5. Khi giải quyết các nghiệp vụBHXH, phát hiện sổ đã được cấp mất, nhưng NLĐ nộp sổ không có dấu “Cấp lần 2”thì phải lập biên bản thu hồi. Vì trong trường hợp này NLĐ chỉ được sử dụng sổcấp lần hai để giao dịch.

6. Theo quy định hiện nay trongchương trình SMS, nếu NLĐ nghỉ không lương thì dùng phương án “KL”. Tuy nhiên,thực tế có trường hợp NLĐ trong cùng một thời gian nhưng nghỉ không lương tạiđơn vị này, đồng thời tăng mới ở một đơn vị khác theo phương án “TM”. Như vậy,quá trình tham gia BHXH trong SMS sẽ bị trùng (dữ liệu báo đỏ). Do đó, phảiđiều chỉnh phương án “KL” thay bằng “OF” và ghi chú thêm.

7. Đối với NLĐ tăng mới trước đây,nếu sổ do cơ quan BHXH thu hồi khi giải quyết trợ cấp 1 lần nhưng vẫn kê khaisố sổ đó để tiếp tục tham gia BHXH, khi chốt sổ thì bổ sung hồ sơ cấp sổ đểđược cấp tờ bìa mới theo đúng quy định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXHViệt Nam Về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻBHYT.

V. Tổ chức thực hiện:

Phòng Thu phối hợp Phòng Công nghệthông tin tổng hợp yêu cầu và thực hiện bổ sung phần mềm chương trình quản lý.Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan, bổ sungquy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, để đảm bảo thực hiện an toàn, nhanhchóng và thuận lợi cho nghiệp vụ gộp sổ theo hướng dẫn này.

Yêu cầu BHXH quận, huyện và cácphòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện nghiêm túc quy định gộp sổ BHXH theohướng dẫn tại công văn 2300 và hướng dẫn bổ sung điều chỉnh tại công văn này.Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ gộp sổ nếu có phát sinh những trường hợpphức tạp, chưa có quy trình hướng dẫn cụ thể, ngoài quy định tại Công văn 2300và Công văn hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung này, BHXH quận, huyện và các phòngnghiệp vụ có liên quan phản ánh về Phòng Thu để tổng hợp, trình Ban Giám đốcBHXH Thành phố giải quyết kịp thời.

>> Xem thêm:  Giải đáp vướng mắc thủ tục sang tên đổi chủ xe máy ? Lệ phí sang tên xe máy ?


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, P.THU (T, 01 bản)
.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

P01-ĐV

BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
BẢO HIỂM XÃ HỘI
QUẬN (HUYỆN)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 201

PHIẾU YÊU CẦU

>> Xem thêm:  Mức phạt lỗi lấn tuyến (đi sai làn đường) là bao nhiêu tiền ? Xử lý tai nạn giao thông

Kính gửi:………………………………………………………………………

Bảo hiểm xã hội ……………………………………………….. thông báo đếnđơn vị các trường hợp người lao động đã được cấp nhiều sổ BHXH như sau:

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH đã cấp

Tên đơn vị tham gia BHXH sau cùng

Cơ quan BHXH quản lý sau cùng

Ghi chú

>> Xem thêm:  Ý nghĩa của vạch kẻ đường ? Đi sai làn đường bị phạt bao nhiêu tiền ?

>> Xem thêm:  Xe máy, ô tô đi sai làn đường bị xử phạt như thế nào ?

>> Xem thêm:  Đi sai làn đường bị xử phạt như thế nào theo luật giao thông ?

Đề nghị đơn vị yêu cầu người lao động nộp lại toànbộ các sổ BHXH nói trên cho đơn vị tham gia BHXH sau cùng để lập hồ sơ gộp sổtheo quy định.

>> Xem thêm:  Cảnh sát giao thông có được xử phạt lỗi sai làn khi không có biển báo phân làn không ?

Trường hợp người lao động không cung cấp được sổBHXH thì phải có đơn trình bày cụ thể lý do và cam kết chịu trách nhiệm đối vớinội dung trình bày.

Trân trọng./.

CÁN BỘ BHXH
(Kývà ghi họ tên)

GIÁM ĐỐC(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

P02-CN

BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
BẢO HIỂM XÃ HỘI
QUẬN (HUYỆN)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

>> Xem thêm:  Đi sai làn đường bị phạt bao nhiêu tiền ? Quy định về phân làn đường

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 201

PHIẾU YÊU CẦU

Kính gửi: Ông (bà) …………………………………………………………..

Bảo hiểm xã hội ………………………………………….. thông báo đếnông (bà) về việc đã được cấp nhiều sổ BHXH như sau:

STT

Số sổ BHXH đã cấp

Tên đơn vị tham gia BHXH sau cùng

Cơ quan BHXH quản lý sau cùng

Ghi chú

Đề nghị ông (bà) nộp lại toàn bộ các sổ BHXH nóitrên cho đơn vị tham gia BHXH sau cùng để lập hồ sơ gộp sổ theo quy định.

Trường hợp ông (bà) không cung cấp được sổ BHXH thìphải có đơn trình bày cụ thể lý do và cam kết chịu trách nhiệm đối với nội dungtrình bày.

Trân trọng./.

CÁN BỘ BHXH
(Kývà ghi họ tên)

GIÁM ĐỐC(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

G01-NB

BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
BẢO HIỂM XÃ HỘI
QUẬN (HUYỆN)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số /BHXH-THU
V/v gộp sổ BHXH và điều chỉnh thời gian đóng trùng BHXH, BHTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20…

Kính gửi: Bảo hiểmxã hội………………………………………..

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội………………………………………………………………….đề nghịBảo hiểm xã hội ………..……………………..thực hiện điều chỉnh hồ sơ của người tham giaBHXH như sau:

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH đã hủy

Chuyển về số sổ BHXH gốc

Ghi chú

1

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, BHXH quận

GIÁM ĐỐC

G02-NT

BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
BẢO HIỂM XÃ HỘI
QUẬN (HUYỆN)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số /BHXH-THU
V/v gộp sổ BHXH cho người lao động

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20…

Kính gửi: Bảo hiểmxã hội……………………………………….

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội……………………………………… đề nghị Bảo hiểmxã hội ………………………… thực hiện điều chỉnh hồ sơ của người tham gia BHXH nhưsau:

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH đã hủy

Chuyển về số sổ BHXH gốc

Ghi chú

1

Trân trọng./.

(Đính kèm công văn của đơn vị).


Nơi nhận:
- Như trên;
- NLĐ (nếu có thời gian đóng trùng);
- Lưu VT, Đ
ơn vị soạn thảo VB.

GIÁM ĐỐC

Ghi chú: Nếu có thời gian đóng trùng cần thoái thu ở ngoài tỉnh thì ghi thêmlý do “có thời gian đóng trùng tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh từ………../………./……… đến ……/…../……; đề nghị thoái trả cho người lao động”.

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠNCAM KẾT

Vềviệc không thừa nhận quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội

Kínhgửi: …………………………………………………….

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………; CMND số:……………………….;Cấp ngày: ………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………

Nay tôi xin khẳng định quá trình thamgia BHXH trên số sổ: ………………………….

có thời gian từ: …………….. đến………………………....là………năm……....tháng,

tại đơn vị:…………………………………………………………………………………………………. không phải của bản thân tôi.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết chịu hoàn toàn tráchnhiệm với nội dung trình bày trên đây./.

……………,ngày……tháng…….năm………
NGƯỜI VIẾT ĐƠN(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Dùng trong trường hợp NLĐkhông thừa nhận quá trình tham gia BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN TƯỜNG TRÌNH

Kính gửi:…………………………………………………………….

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………..; CMND số:……………; Cấpngày:………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………

Nay tôi trình bày sự việc như sau:

Tôi có sổ BHXH số:………………………., có thời gian từ:………………….đến……

là……………năm…………………tháng, làm việc tại đơn vị:

……………………………………………………………………………………………….

nhưng chưa được chốt sổ, do đơn vị tôi làm việc nợtiền BHXH………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Do vậy, tôi viết đơn này để trình bày đến cơ quanBHXH biết và xác nhận sổ cho tôi.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm với nội dungtrình bày trên đây./.

……………,ngày……tháng…….năm………
NGƯỜI VIẾT ĐƠN(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Dùng trong trường hợp NLĐchưa chốt sổ được do đơn vị nợ tiền BHXH.