TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4600/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP Tô Thành Phát
Địa chỉ: 56 Phạm Hữu Chí, P.12, quận 5
Mã số thuế: 0301521415

Trả lời văn thư số 1/2014TTP ngày 04/06/2014 của Côngty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mạivề hoạt động xúc tiến thương mại:

+ Tại Điều 6 Mục 1 Chương II quy định:

Mức giảm giá tốiđa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hànghóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.”

+ Tại Điều 9 Mục 2 Chương II quy định các hình thức khuyếnmại bao gồm:

1. Trong trường hợpthực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụđược khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào phải tuânthủ quy định tại Điều 6 Nghị định này.

...”

+ Tại Điều 15 Mục 3 Chương II quy định:

“Thương nhân thực hiện các hình thứckhuyến mại quy định tại Mục 2 Chương này phải gửi thông báo bằng văn bản vềchương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7(bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

...”

Căn cứKhoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế giá trị gia tăng:

“Trườnghợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho kháchhàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dànhcho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng,doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tínhđiều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳtiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ)chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơncần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh,bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầuvào.”

Căn cứ các quy định trên:

- Về việc thực hiện chính sách bán hàng có giảm giá chokhách hàng, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Công thương để được hướng dẫn theothẩm quyền.

- Trường hợp Công ty áp dụng hình thức chiết khấu thương mạicho khách hàng thì việc lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 22 Điều7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 4;
- Lưu (TTHT, HC).
1757 – 148427 / 2014 QK

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga