BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4600TCT/NV2
V/v thuế đối với hoa hồng môi giới xuất khẩu lao động

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2002

Kính gửi:

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Đồng kính gửi:

Cục quản lý lao đồng với nước ngoài
(Bộ Lao động, Thương binh và xã hội)

Trả lời công văn số 7739/CT-Tr-Đ3 ngày 2/10/2002 và công văn số 4381/CT-TTt-Đ3 ngày 12/6/2002 của Cục thuế TP. Hồ chí Minh về việc “tính thuế đối với tiền lệ phí và tiền hoa hồng môi giới xuất khẩu lao động”,

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thu hành luật;

Đối với khoản tiền hoa hồng môi giới và khoản thu tiền lệ phí trong hoạt đọng xuất khẩu lao động được chi trả cho tổ chức nước ngoài phải nộp thuế GTGT, TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/198/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ tài chính.

Đối với khoản tiền hoa hồng môi giới chi trả cho cá nhân người nước ngoài phát sinh ngoài Việt Nam, thì khoản tiền cá nhân nhận được không thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam theo hướng dẫn tại công văn số 3594TCT/NV2 ngày 11/9/2001 của Tổng cục thuế

Tổng cục thuế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc