BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4602/BTC-TCDN
V/v lấy ý kiến tham gia về dự thảo Quy chế giám sát tài chính doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn của nhà nước
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 23/02/2010 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 28/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Chỉ thị số 1568/CT-TTg ngày 19/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện kết luận số 78-KL/TW ngày 26/7/2010 của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính đã dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn của nhà nước (dự thảo kèm theo).
Đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu tham gia ý kiến về nội dung dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Ý kiến tham gia của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) số 28 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 25/4/2011.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Lưu: VT, Cục TCDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu