BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4602/TCT-CS
Về việc thuế GTGT hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 2344/CT-TTr ngày27/09/2010 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc thuế GTGT hoạt động rà phá bommìn, vật liệu nổ của dự án ngoài NSNN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc này, Bộ Tài chính đã có côngvăn số 8655/BTC-TCT ngày 24/07/2008 hướng dẫn về thuế GTGT hoạt động rà phá bommìn, vật liệu nổ của dự án ngoài NSNN thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó,thời điểm áp dụng tính thuế GTGT đầu ra hoạt động rà phá bom mìn, vật liệu nổcủa dự án ngoài NSNN là ngày ban hành công văn số 8655/BTC-TCT nêu trên.

Đối với các trường hợp rà phá bommìn đã ký hợp đồng trước ngày Bộ Tài chính ban hành công văn số 8655/BTC-TCTnêu trên nhưng dự án thực hiện nghiệm thu bàn giao khối lượng dịch vụ rà phábom mìn và xuất hoá đơn sau ngày 24/07/2008 thì vẫn phải tính thuế GTGT đầu ra.

Kể từ ngày 01/01/2009 thuế GTGT đốivới hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ thực hiện theo quy định tại thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai