BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4603/TCT-CS
V/v Chứng từ chi bồi thường bảo hiểm

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời côngvăn số 2805/CT-TTHT ngày 05/10/2010 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về việc chứng từchi bồi thường bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế GTGT quy định: “cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương phápkhấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT...Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bánhàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn bán hàng.”

Trường hợpdoanh nghiệp có xe bị tai nạn gây thiệt hại tài sản có tham gia bảo hiểm tráchnhiệm dân sự với người thứ 3 về tài sản thì việc bồi thường bảo hiểm giữa cácbên thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về bảo hiểm và thoảthuận trong hợp đồng bảo hiểm được ký kết.

Trường hợpcác bên (doanh nghiệp có xe tham gia bảo hiểm; công ty xây dựng 99) thoả thuậnkhông sửa chữa tài sản mà chỉ bồi thường bằng tiền và doanh nghiệp tham gia bảohiểm nhận bồi thường bằng tiền mặt thì đây không phải là mua bán hàng hoá, dịchvụ nên doanh nghiệp có xe gây tai nạn không phải xuất hoá đơn khi nhận tiền bảohiểm của Công ty Bảo hiểm chi trả mà các bên sử dụng chứng từ thu chi tiền.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – TCT (2b), Vụ PC - BTC;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai